Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Úrad vlády SR podal žalobu na súd vo veci rozhodnutia predsedu ÚVO o udelení pokuty za zákazku na informačný systém ITMS2014+

12.07.2019

Úrad vlády SR sa ani po dôkladnom a detailnom oboznámení s rozhodnutím predsedu ÚVO číslo spisu 3691-P/2019 zo dňa 13. 05. 2019 nestotožňuje s týmto rozhodnutím a dnes, v piatok  12. júla 2019 podal na Krajský súd v Bratislave správnu žalobu o preskúmanie zákonnosti rozhodnutí ÚVO. Úrad vlády SR má za to, že obe rozhodnutia ÚVO sú nesprávne, ÚVO nedostatočne zistil skutkový stav (hoci mu to vyplýva priamo zo Správneho poriadku) a napadnuté rozhodnutia boli vydané predčasne. ÚVO si nezadovážil dostatok skutkových podkladov, ktoré by spôsobom vylučujúcim akékoľvek pochybnosti preukazovali, že Úrad vlády sa dopustil skutku, ktorým mal porušiť svoje povinnosti vyplývajúce mu zo zákona o verejnom obstarávaní.
 
Tvrdenia Úradu vlády SR sú významne podporené aj nezávislým znaleckým posudkom vypracovaným Znaleckým ústavom v odbore elektrotechnika, ktorý Úrad vlády SR  predložil súdu spolu so žalobou.
 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
26771