Úrad vlády SR vyhlásil osem výziev na podporu výskumu a inovácií z Plánu obnovy a odolnosti za 227 mil. €

19.07.2023

Bratislava, 19.7.2023 - Výskumná a inovačná autorita Úradu vlády SR (VAIA) vyhlásila osem výziev na podporu výskumu a inovácií v celkovom objeme 227 mil. € z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti.

Do výziev sa môžu zapojiť univerzity, ústavy Slovenskej akadémie vied, výskumné inštitúcie a inovatívne firmy.

„Zverejnené výzvy a ich nastavenie už aspoň čiastočne, teda v rámci súčasných legislatívnych pravidiel, reflektujú požadované zmeny grantového financovania, na ktoré poukazuje aj nová Národná stratégia výskumu, vývoja a inovácií 2030,” uviedla generálna riaditeľka VAIA Michaela Kršková. „Ide najmä o využívanie zahraničných hodnotiteľov alebo panelov, ale aj zjednodušenia v spôsobe podávania a vykazovania projektov – napr. cez zavedenie zjednodušeného vykazovania nákladov všade tam, kde je to možné,” doplnila M. Kršková.

Výzvy sú súčasťou Komponentu 9 Plánu obnovy a odolnosti: Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií v investíciách: Podpora medzinárodnej spolupráce a zapájania sa do projektov Horizont Európa a EIT; Podpora spolupráce firiem, akademického sektora a organizácií výskumu a vývoja; Excelentná veda; Výskum a inovácie pre dekarbonizáciu ekonomiky a Výskum a inovácie pre digitalizáciu ekonomiky.

Vo výzve na Matching granty k zdrojom získaným z programov Horizont 2020 a Horizont Európa budú podporené inštitúcie, ktoré majú takéto projekty, aby svoj výskum buď rozšírili, nakúpili novú infraštruktúru, alebo aby po ukončení takýchto projektov mohli pokračovať vo svojom výskume. Viac podrobností o každej z výziev nájdete na konci tlačovej správy.

V rámci Matching grantov k zdrojom získaných zo súkromného sektora budú podporené akademické inštitúcie, ktoré spolupracujú so súkromným sektorom.

Malé a stredné firmy budú môcť požiadať o inovačné alebo digitálne vouchre. Inovačné vouchre budú môcť využiť na inováciu vlastných produktov, služieb alebo procesov. Digitálne vouchre sú určené na individuálne riešenia pri podpore vlastnej digitalizácie.

Výskumníci v rôznych fázach kariér od čerstvých postdoktorandov až po seniorných výskumníkov môžu požiadať o výskumné štipendiá na svoj výskum a vo vyšších štádiách aj na svoj tím. Cieľom tejto výzvy je prilákať výskumníkov a výskumníčky zo zahraničia a zamedziť odlevu špičkových výskumníkov zo Slovenska.

Vo výzve Veľké projekty pre excelentných výskumníkov budú podporené špičkové výskumné tímy pod vedením excelentných výskumníkov zo Slovenska a zahraničia.

V rámci výzvy na výskum a vývoj v oblasti dekarbonizácie ekonomiky ide o podporu projektov zameraných na prechod na zelenú a nízkouhlíkovú ekonomiku, adaptáciu a zvyšovanie odolnosti voči klimatickej zmene.

V rámci výzvy na výskum a vývoj v oblasti digitalizáciu ekonomiky budú podporené projekty s budúcim komerčným potenciálom v oblasti digitalizácie.
 
O VAIA
Výskumná a inovačná autorita (VAIA) vznikla v októbri 2021 ako vykonávateľ Komponentu 9 Plánu obnovy a odolnosti so zodpovednosťou za reformu riadenia, hodnotenia a podpory v oblasti vedy, výskumu a inovácii. Jej úlohou je reformovať štátnu podporu výskumu a inovácií. VAIA je zároveň sekretariátom a výkonnou zložkou Rady vlády pre vedu, techniku a inovácie.
 
Kontakt pre viac informácií:
Martin Procházka, 0917 985 552
martin.prochazka@vlada.gov.sk
LinkedIN, Facebook, Instagram
 
 
Podrobnejšie o výzvach
 
MATCHING GRANTY KU ZDROJOM ZÍSKANÝM V RÁMCI PROGRAMU HORIZONT 2020 A HORIZONT EURÓPA
Výzva je zameraná na podporu základného, priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja realizovaného slovenskými inštitúciami, ktoré participovali alebo participujú v projektoch programu Horizont 2020 alebo Horizont Európa. Podporené môžu byť  výskumné a vývojové aktivity doplňujúce a nadväzujúce na projekty programu Horizont, ktoré umožnia ich kvalitnejšiu implementáciu. Alokácia výzvy je 8,3 mil. eur (bez DPH), sprostredkovateľom je Výskumná agentúra. Výzva má štyri uzávierky hodnotiacich kôl: 5. 9. 2023, 3. 1. 2024, 3. 4. 2024 a 27. 6. 2024. V prípade vyčerpania alokácie vykonávateľ uzavrie výzvu aj skôr.
https://vaia.gov.sk/2023/07/04/vyzva-matching-granty-ku-zdrojom-ziskanym-v-ramci-programu-horizont-2020-a-horizont-europa/
 
PODPORA VÝSKUMNÝCH PROJEKTOV ZAMERANÝCH NA DEKARBONIZÁCIU EKONOMIKY V TRL ÚROVNIACH 1-3
Výzva je zameraná na podporu kvalitných projektov základného a priemyselného výskumu v úrovniach TRL 1 – 3 pre oblasť prechodu na zelenú a nízkouhlíkovú ekonomiku, adaptácie a zvyšovania odolnosti voči klimatickej zmene. Podporované budú projekty s budúcim komerčným potenciálom v oblastiach klimatické vedy a riešenia klimatickej zmeny; bezuhlíková energetika; elektrifikácia; vodík, batériové technológie a alternatívne palivá; čistá, bezpečná, dostupná a inteligentná doprava a mobilita; nízkoemisné priemyselné procesy a materiály; bio-ekonomika, udržateľné poľnohospodárstvo a lesníctvo. Celková alokácia výzvy je 25,752 mil. eur (bez DPH). Otvorená bude do 6. 11. 2023.
https://vaia.gov.sk/2023/07/04/vyzva-podpora-vyskumnych-projektov-zameranych-na-dekarbonizaciu-ekonomiky-v-trl-urovniach-1-3/
 
PODPORA VÝSKUMNÝCH PROJEKTOV ZAMERANÝCH NA DIGITALIZÁCIU EKONOMIKY V TRL ÚROVNIACH 1-3
Výzva je zameraná na podporu kvalitných projektov základného a priemyselného výskumu v úrovniach TRL 1 – 3 pre oblasť prechodu na digitálnu ekonomiku. Podporované budú projekty s budúcim komerčným potenciálom v oblastiach priemyselné technológie (napr. automatizácia v priemysle), kľúčové digitálne technológie (napr. kybernetická bezpečnosť, kvantové technológie, senzory, internet vecí, mikroelektronika a elektronické komponenty, cloudové riešenia), vznikajúce umožňujúce / podporné technológie, pokročilé materiály pre oblasť digitalizácie, umelá inteligencia a robotika, pokročilé počítanie. Celková alokácia výzvy je 43,815 mil. eur (bez DPH). Otvorená bude do 6. 11. 2023.
https://vaia.gov.sk/2023/07/04/vyzva-podpora-vyskumnych-projektov-zameranych-na-digitalizaciu-ekonomiky-v-trl-urovniach-1-3/
 
VEĽKÉ PROJEKTY PRE EXCELENTNÝCH VÝSKUMNÍKOV
V rámci výzvy budú podporené špičkové výskumné tímy pod vedením excelentných výskumníkov zo Slovenska a zahraničia, ktoré budú svoj výskum realizovať na výskumných alebo inovačných inštitúciách na Slovensku. Cieľom podpory je zvýšiť kvalitu výskumu a inovácií v strategicky definovaných témach, zvýšiť medzinárodnú rozpoznateľnosť excelentných výskumných tímov, zvýšiť ich konkurencieschopnosť pri zapájaní sa do riešenia európskych projektov, skvalitniť prístrojové vybavenie a stabilizovať ľudské zdroje. Celková alokácia výzvy bez DPH je 44,886 mil. eur (bez DPH). Otvorená je do 28. 9. 2023.
https://vaia.gov.sk/2023/06/29/velke-projekty-pre-excelentnych-vyskumnikov/
 
ŠTIPENDIÁ PRE EXCELENTNÝCH VÝSKUMNÍKOV A VÝSKUMNÍČKY R2-R4
Výzva je zameraná na podporu základného a aplikovaného výskumu realizovaného na Slovensku excelentnými domácimi a zahraničnými výskumníkmi vo fáze kariéry R2 až R4. Účelom výzvy je prilákať zahraničných špičkových výskumníkov, zamedziť odlivu domácich špičkových vedcov do zahraničia a zvýšiť atraktivitu a internacionalizáciu výskumného prostredia na Slovensku. Celková alokácia výzvy bez DPH je 51,25 mil. eur (bez DPH). Uzavretá bude 28. 9. 2023. https://vaia.gov.sk/2023/06/27/stipendia-pre-excelentnych-vyskumnikov-a-vyskumnicky-r2-r4/
 
„MATCHING“ GRANTY KU ZDROJOM ZÍSKANÝM OD SÚKROMNÉHO SEKTORA V RÁMCI VÝSKUMNEJ SPOLUPRÁCE
Cieľom výzvy je podporiť a motivovať spoluprácu a spoločné projekty medzi výskumnými organizáciami a súkromným sektorom, a to prostredníctvom príspevku, ktorý bude reflektovať ich zrealizovanú spoluprácu v oblasti výskumu a vývoja v minulosti. Podporu získanú z matching grantov budú môcť žiadatelia využiť na nákup alebo zlepšenie výskumnej infraštruktúry a prístrojového vybavenia, čo zvyšuje potenciál budúcej spolupráce výskumných organizácií a súkromného sektora. Celková alokácia výzvy je 32,62 mil. eur (bez DPH). Otvorená bude v dvoch kolách. Aktuálne prvé kolo sa uzatvorí 27. 9. 2023.
https://vaia.gov.sk/2023/06/23/matching-granty-ku-zdrojom-ziskanym-od-sukromneho-sektora-v-ramci-vyskumnej-spoluprace/
 
DIGITÁLNE A INOVAČNÉ VOUCHERY
Ide o dve výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko-výskumných pracovísk – digitálne vouchery a inovačné vouchery. Cieľom oboch výziev je mobilizovať účasť súkromného sektora na výskume, vývoji a inováciách a zvýšiť podiel inovačných podnikov, ale aj uľahčiť prenos znalostí, technológií a inovácií. Podpora v rámci výzvy digitálne vouchery bude zameraná na individualizované riešenia pre podniky v konkrétnych oblastiach digitalizácie. Alokácia tejto výzvy je 12,195 mil. eur (bez DPH). Podpora v rámci výzvy inovačné vouchery bude zameraná na spoluprácu malých a stredných podnikov s potenciálom zvyšovať svoju konkurencieschopnosť prostredníctvom inovácií vlastných produktov, služieb a/alebo procesov s výskumnými inštitúciami, vysokými školami, súkromnými poskytovateľmi výskumno–vývojových služieb a samosprávami. Alokácia výzvy je 7,622 mil. eur (bez DPH). Žiadosti sa prijímajú pre obe výzvy od 14. 8. 2023. K uzavretiu jednotlivých výziev dôjde po vyčerpaní finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu alebo na základe riadne odôvodneného rozhodnutia vykonávateľa, podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane skôr.
https://vaia.gov.sk/2023/07/14/vyzva-digitalne-vouchery/
https://vaia.gov.sk/2023/07/14/vyzva-inovacne-vouchery/
 
 
29905