Úrad vlády SR vyhlásil otvorenú výzvu na predkladanie žiadostí o projekt v rámci programu „Domáce a rodovo podmienené násilie“

18.07.2019

Cieľom výzvy DGV01vyhlásenej v rámci Nórskych grantov  je podpora organizácií pracujúcich v oblasti rovnosti medzi ženami a mužmi a rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom, vrátane, ale nie len, podpory vzdelávacích aktivít a aktivít zvyšujúcich povedomie. Výška alokácie na celú výzvu je 1 440 000 eur. Oprávnenými žiadateľmi sú: akýkoľvek verejný alebo súkromný, komerčný alebo nekomerčný subjekt, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v SR. Podporené budú najmä:
 
-          projekty realizované inštitúciami / odborníkmi/-čkami s relevantnou históriou o ich doterajšej činnosti,
-          projekty podporujúce inštitúcie aktívne v oblasti rodovej rovnosti s dlhodobými skúsenosťami a kľúčovým postavením v rámci realizácie projektu,
-          projekty, v rámci ktorých budú poskytnuté prednášky vo viacerých školách vo viacerých okresoch,
-          projekty, v rámci ktorých budú poskytnuté prednášky vo viacerých školách s vysokým zastúpením žiakov a študentov z rómskeho etnika,
-          projekty, ktoré sú zamerané na aktívne zapojenie rôznorodých zainteresovaných strán,
-          projekty, ktoré sú udržateľné a inovatívne a zároveň boli konzultované so zodpovednými zainteresovanými stranami6,
-          projekty pokrývajúce rôzne oprávnené aktivity a opatrenia, ideálne s vysokým synergickým efektom,
-          projekty realizované v partnerstve so subjektmi z Nórskeho kráľovstva.
 
Nie je potrebné sa snažiť naplniť všetky priority - pre účely úspešného programu je dôležité, aby niektoré projekty prispievali k niektorým prioritám, a iné projekty zasa k iným. Projekty bude posudzovať výberová komisia, ktorú pre tieto účely zriadi správca programu a ktorá bude pozostávať z najmenej 4 osôb s príslušnými odbornými znalosťami.
 
Každá žiadosť o projekt, ktorá splní administratívne kritériá a kritériá oprávnenosti, bude tiež hodnotená dvoma nestrannými a nezávislými expertmi, pričom jedného z týchto expertov nominuje správca programu v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR a druhého nominuje Donorský partner programu a Medzinárodná partnerská organizácia. Experti budú hodnotiť projekty podľa prsne stanovených výberových kritérií.
 
Žiadosť o projekt sa vypracúva v anglickom jazyku a musí byť predložená elektronicky prostredníctvom aplikácie prístupnej na directlink do príslušných termínov ukončenia výzvy, uvedených v kapitole 1 tejto výzvy. Kompletná výzva s prílohami (Formulár žiadosti, Predloha rozpočtu, Plán vzdelávania a kampaní zvyšujúcich povedomie, Výberové kritériá, Štatút výberovej komisie a Rokovací poriadok) sú zverejnené na: https://www.eeagrants.sk/vyzvy/otvorena-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-projekt-na-podporu-organizacii-pracujucich-v-oblasti-rovnosti-medzi-zenami-a-muzmi-a/ . Na rovnakej webovej stránke je tiež vytvorený prístup do webovej aplikácie, prostredníctvom ktorej sú žiadosti predkladané Správcovi programu, ktorým je Úrad vlády SR.
26779