Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Úrad vlády SR využíva eAukcie v 96,79 % finančného objemu všetkých zákaziek

05.11.2013

             Transparentný, otvorený, nediskriminačný, flexibilný, lacný – taký je systém elektronických verejných obstarávaní,  ktorý     okrem    iného    zaručuje   anonymitu  počas   priebehu zadávania  aj vyhodnocovania   ponúk.
 
K 31.10.2013 úrad vlády cez  EVO zrealizoval  39 verejných   obstarávaní v hodnote
28 251 439,25 Eur, vďaka nim usporilza 10 mesiacov tohto rokauž370 800,6Eur. Táto
suma tvorí rozdiel medzi  predpokladanou  hodnotou   zákazky a konečnou vyplatenou sumou za jej realizáciu. Úrad vlády tak ušetril napríklad v dodávke   elektrickej  energie cca 40 700 Eur alebo pri rekonštrukciách a rôznych stavebných prácach úrad usporil spolu cca 240 470 Eur.
Pri 18-tich obstarávaniach bola použitá metóda eAukcie, pričom až 96,79% finančného objemu v hodnote 27 346 714 Eur sa zazmluvnilo práve na základe eAukcií.
 
Pre  porovnanie  uvádzame,  že za 12 mesiacov v roku  2012 úrad vlády usporil
329 205,67 Eur.  V minulom roku sa  na  úrade  vlády  zrealizovalo  42 verejnýchobstarávaní v celkovej  hodnote  5 545 192,62 Eur. Pri 13 obstarávaniach bola použitá eAukcia, pričom až 86,24 %finančného objemu  v hodnote 4 782 191,35 Eur  sa zazmluvnilo práve na základe výsledkov tejto metódy.
 
Podľa riaditeľky odboru verejného obstarávania Úradu vlády SR Márie Šimkovej obstarávanie prostredníctvom  EVO prináša priemerne cca 30 % úsporu času oproti klasickému „papierovému“ verejnému obstarávaniu a značnú úsporu finančných prostriedkov.
Systém   teda  poskytuje   výhody   a úspory  nielen  verejnému  obstarávateľovi, ale aj záujemcom,  resp. uchádzačom v minimalizácii   administratívnej   náročnosti, v zvýšení  bezpečnosti  a dôveryhodnosti   predkladania   ponúk   šifrovacím    nástrojom   qCrypt, v zjednodušení vzájomnej komunikácie či v nulových dodatočných nákladoch.  
 
Používanie systému EVO je bezplatné. Viac informácií na: www.esf.gov.sk  
 
Úrad vlády SR

13315