Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Úrad vlády SR zverejnil výzvu na predkladanie návrhov na kandidáta za člena Rady ÚVO

22.06.2017

Úrad vlády Slovenskej republiky v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní v platnom znení  a  v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky   č. 296 zo 14. júna 2017 k návrhu na určenie spôsobu výberu členov Rady Úradu pre verejné obstarávanie menovaných vládou Slovenskej republikyzverejnil na svojom webovom sídle: www.vlada.gov.sk a v dennej tlači výzvu na predkladanie návrhov na kandidáta na člena Rady Úradu pre verejné obstarávanie: http://www.vlada.gov.sk/rada-uvo-2017/
 
 
Požiadavky na kandidáta:
  1. štruktúrovaný životopis,
  2. čestné vyhlásenie o občianstve Slovenskej republiky,
  3. čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony,
  4. čestné vyhlásenie kandidáta, že nie je zamestnancom Úradu pre verejné obstarávanie,
  5. originál alebo úradne overená fotokópia výpisu z registra trestov nie staršieho ako tri mesiace,
  6. úradne overená fotokópia diplomu preukazujúceho vysokoškolské vzdelanie najmenej 2. stupňa,
  7. doklady preukazujúce minimálne 5 ročnú prax vo verejnom obstarávaní (najmä potvrdenia zamestnávateľa, že sa uchádzač aktívne zaoberal/zaoberá oblasťou verejného obstarávania, čestné vyhlásenia o odborných znalostiach a požadovanej praxi, odkazy na realizované verejné obstarávania),
  8. súhlas kandidáta so zverejnením projektu,
  9. súhlas s kandidatúrou, ak ide o návrh na kandidáta iný ako na základe vlastného návrhu.
  10. Spracovanie projektu na tému: Analýza kritérií na vyhodnotenie ponúk s dôrazom na kritérium „najlepší pomer ceny a kvality“ vo verejnom obstarávaní v rozsahu minimálne 10 strán.
 Hodnotiace kritériá:
Dňa 27.septembra 2017 sa končí funkčné obdobie dvom doterajším členom Rady ÚVO, preto aktuálna výzva vymedzuje dve obsadzované miesta.   Písomné návrhy s označením Návrh na kandidáta člena Rady ÚVO“ - neotvárať je potrebné poslať na adresu: Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava do 14.júla 2017 do 12:00 hodiny.  V súlade s uznesením vlády č. 296 zo 14. júna 2017 sa výber kandidátov na člena Rady Úradu pre verejné obstarávanie uskutoční formou verejného vypočutia odbornou hodnotiacou komisiou, ktorá bola zriadená 19.6.2017 a pozostáva z ôsmich členov. Jej členmi sú napr. zástupca Rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie, zástupca protikorupčnej iniciatívy Rule of Law,zástupcovia ZMOSu, zástupca SAV a ďalších odborných či  štátnych inštitúcií.
 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
 
22422