Úrad vlády už vyplatil všetky tohtoročné dotačné prostriedky na kultúru menšín v I.výzve

06.11.2014

Začiatkom novembra Úrad vlády SR ukončil vyplácanie finančných prostriedkov v programe Kultúra národnostných menšín 2014 – jeho I.výzvy  - v celkovej sume 3 508 928 Eur. Úrad  vlády bol pripravený vyplatiť dotácie aj v skoršom termíne,  musel však čakať  na spracovanie zmlúv na strane žiadateľov, resp. prijímateľov a ich doručenie úradu vlády.    Aj napriek tomu bol proces poukazovania financií na účty žiadateľov najrýchlejší za posledné tri roky, keď viac ako 90% prostriedkov na národnostnú kultúru bolo vyplatených už koncom septembra 2014.
 
Dve zmluvy  - jedna pre maďarskú národnostnú menšinu v sume 2 500 eur a jedna pre ukrajinskú národnostnú menšinu v hodnote 29 400 eur, ktoré sa  týkajú  edičnej činnosti   -  zostávajú aj v tomto období nevyplatené z dôvodu schvaľovania Schémy štátnej pomoci poskytovanej v Slovenskej republike  Európskou komisiou. V obidvoch prípadoch žiadatelia prekročili  strop  de minimis, t.j. získali v priebehu troch fiškálnych rokov podporu vo výške 200 000 eur a úrad vlády im môže poskytnúť ďalšie dotácie až po schválení schémy a nadobudnutí jej platnosti a účinnosti. Úrad vlády SR zaslal schému na schválenie už v septembri minulého roka a doposiaľ, napriek urgenciám, EK zatiaľ nevydala rozhodnutie.   Schéma štátnej pomoci sa týka všetkých žiadateľov s hospodárskou činnosťou, ktorí vydávajú periodickú a neperiodickú tlač a podnikajú v audiovizuálnej tvorbe.
 
Úrad vlády zároveň informuje, že v druhej výzve programu Kultúra národnostných menšín   bolo hodnotiacimi komisiami prerozdelených 240 420 eur pre 45 žiadostí na 54 projektov. Z toho prvých 19 zmlúv na 20 projektov v sume takmer 132 023 eurbolo zverejnených v  CRZ a  financie budú čoskoro poukázané na účty žiadateľov. V procese schvaľovania je ďalších 12 žiadostí a 14 žiadostí čaká na doručenie od žiadateľov.
 
Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny už pripravuje novú výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie v roku 2015, ktorá bude zverejnená v najbližších dňoch. Znamená to, že žiadatelia budú môcť podávať svoje žiadosti o dva týždne skôr ako minulý rok. Administratívny proces tak môže prebehnúť rýchlejšie a žiadosti o podporu projektov po ich odporúčaní hodnotiacimi komisiami budú môcť byť vyplatené v skoršom čase. Výzva bude obsahovať konkrétne a záväzné termíny tak pre poskytovateľa dotácií ako aj pre žiadateľa, ktoré by opäť mali zaručiť zrýchlenie procesu vyplácania dotácií. Ďalšou zmenou prospešnou pre organizátorov podujatí národnostných  menšín bude skutočnosť,  že žiadosti o dotáciu v programe Kultúra národnostných menšín  2015 budú môcť podávať podľa novej výzvy aj fyzické a právnické osoby s oprávnením na podnikanie.
 
Úrad vlády SR si plne uvedomuje dôležitosť podpory kultúry, jazyka a tradícií národnostných menšín zo strany štátu, a preto inicioval rokovania s poslancami Národnej rady SR, ktorí schvaľujú Zákon o štátnom rozpočte na budúci rok, aby boli  finančné prostriedky v programe Kultúra národnostných menšín navrhnuté na rok 2015 navýšené.
 
 
Úrad vlády SR
Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny
16405