Úrad vlády vyhlasuje vyzvanie na obnovu vojnových pamätníkov

17.02.2020

Úrad vlády SR zverejnil dnes, v pondelok 17. februára 2020,  na svojom webovom sídle Vyzvanie predsedu vlády Slovenskej republiky  na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na obnovu vojnových hrobov na rok 2020.  Objem disponibilných prostriedkov je 1 milión eur, v prípade veľkého počtu žiadostí je Úrad vlády Slovenskej republiky pripravený po dohode s Ministerstvom financií SR alokáciunavýšiť.
 
Ako bolo avizované na stretnutí predsedu vlády SR a vedúceho Úradu vlády SR so zástupcami Zväzu protifašistických bojovníkov, ide o podporu činností súvisiacich s obnovou verejne prístupných vojnových hrobov viažucich sa k 2. svetovej vojne, ako aj náhrobkov, pamätníkov, pamätných tabúľ a iných pietnych  symbolov alebo pamätných miest, ktoré pripomínajú vojnovú udalosť v období rokov 1939-1945 podľa zákona o vojnových hroboch. Okrem opravy vojnových hrobov, pamätníkov alebo pamätných tabúľ je cieľom poskytnutia dotácií aj všeobecné zvýšenie národného povedomia o boji proti fašizmu a problematike extrémizmu.
 
Žiadosť o dotáciu môžu podať obec alebo občianske združenie, ktorého predmetom činnosti je zabezpečovanie starostlivosti o vojnové hroby v zmysle § 4 ods. 5 uvedeného zákona. Žiadateľ predloží vyplnenú žiadosť a priloží stručný popis projektu – obidva  formuláre sú prílohou k záväznej metodike a sú dostupné v elektronickej podobe v dokumentoch na stiahnutie na webovom sídle úradu vládyŽiadosť spolu s popisom projektu a fotodokumentáciou (3 – 5 fotografií dokumentujúcich stav objektu)  zasiela žiadateľ iba elektronickou poštou, teda e-mailom, na adresu:
vojnovehroby@vlada.gov.sk.

Termín zasielania žiadostí je do 16.marca 2020.
Všetky úplné žiadosti o poskytnutie dotácie posúdi Komisia na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie na obnovu, opravu a údržbu vojnových hrobov,  ktorá je zložená najmenej z troch členov, a to zo zástupcu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a zástupcu Úradu vlády Slovenskej republiky.
 
Komisia navrhne poskytnutie alebo neposkytnutie finančnej dotácie, ako aj výšku dotácie pre jednotlivé projekty, na základe nasledovných kritérií:
a)      technický stav vojnového hrobu,
b)      reálnosť rozpočtu.
 
Všetky informácie, vzorové tlačivá a formuláre sú prístupné na webovom sídle ÚV SR na adrese: http://www.vlada.gov.sk/vyzvanie-predsedu-vlady-sr-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie-na-obnovu-vojnovych-hrobov-na-rok-2020/​ .

Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk

 

 


27344