Úrad vlády zverejnil nový zákon o štátnej službe

27.04.2016

Informácia je zverejnená na

SITA:

LEGISLATÍVA: Nový zákon o štátnej službe v pripomienkovom konaní
Mala by vzniknúť Rada pre štátnu službu ako nezávislý koordinačný a monitorovací orgán, jej členov bude voliť parlament

BRATISLAVA 27. apríla (SITA) – Nový zákon o štátnej službe, ktorý by mal nahradiť doterajšiu normu z roku 2009, predložil do pripomienkového konania Úrad vlády SR. V predkladacej správe k zákonu sa hovorí, že nový zákon predstavuje reformovanú právnu úpravu v oblasti štátnozamestnaneckých vzťahov. V doterajšom zákone sa napriek 21 novelizáciám podľa predkladacej správy nepodarilo odstrániť viaceré nedostatky.

Nový zákon o štátnej službe je budovaný na princípoch politickej neutrality, zákonnosti, transparentného zamestnávania, efektívneho riadenia štátnych zamestnancov, nestrannosti, profesionality, transparentného a rovnakého odmeňovania, stability a rovnakého zaobchádzania, zdôrazňuje sa v materiáli. V zákone sa navrhuje na skvalitnenie vykonávania štátnej služby zriadiť Radu pre štátnu službu ako nezávislý koordinačný a monitorovací orgán. Má mať päť členov a voliť ich bude parlament. Jej úlohou bude vykonávať dohľad nad dodržiavaním princípov štátnej služby a Etického kódexu štátneho zamestnanca, ktorý sama vypracuje. K jej ďalším povinnostiam bude patriť vypracúvanie správy o stave a vývoji štátnej služby za predchádzajúci rok a jej predkladanie do NR SR. Tiež bude parlamentu predkladať správu o zisteniach závažného protiprávneho konania vo veciach štátnej služby, navrhuje sa v zákone.

Cieľom novej právnej úpravy je tiež zabezpečiť vyššiu transparentnosť výberových konaní pri obsadzovaní štátnozamestnaneckých miest. S týmto cieľom sa napríklad štandardizuje proces výberového konania pre uchádzačov o štátnozamestnanecké miesto, definujú sa možnosti prístupu k informáciám o vyhlásenom výberovom konaní, upravuje sa zriaďovanie výberovej komisie a tiež menovanie jej členov, uvádza sa v návrhu zákona. Zavádza sa napríklad aj nový inštitút „hromadné výberové konanie“, ktorý bude predstavovať centralizovaný spôsob obsadzovania väčšieho počtu voľných štátnozamestnaneckých miest vhodných pre absolventov. Vzniknúť by mal aj Centrálny informačný systém štátnej služby pozostávajúci z viacerých registrov (registra výberových konaní, registra úspešných absolventov, registra nadbytočných štátnych zamestnancov, registra štátnozamestnaneckých miest a registra štátnych zamestnancov).

Nový zákon definuje zásady vzdelávania štátnych zamestnancov, ktoré má byť systémové, flexibilné, hospodárne a účelné. Zavádza sa tiež inštitút mentora, pod dohľadom ktorého štátni zamestnanci absolvujú adaptačné vzdelávanie počas ich skúšobnej lehoty. Cieľom je dosiahnuť vyššiu kvalitatívnu úroveň vzdelávania štátnych zamestnancov, uvádza sa v návrhu.

(SITA, sy;bl),201604270250


TASR:

http://www.teraz.sk/slovensko/urad-vlady-federic-zakon-statna-sluzba/193971-clanok.html

SME:

http://domov.sme.sk/c/20148973/novy-zakon-o-statnej-sluzbe-je-v-pripomienkovom-konani-navrhuje-zriadit-nezavisly-organ.html


20460