Už zajtra sa vďaka švajčiarskemu príspevku otvoria brány Domova sociálnych služieb – SČK Košice s komplexnými službami

14.04.2015

Zajtra, v stredu, 15.4.2015  pokračuje monitorovanie projektov podporených v rámci Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce, ktorého Národným kontaktným bodom je Úrad vlády SR, na východnom Slovensku. Zúčastní sa ho delegácia hostí vedená veľvyslancom Švajčiarskej konfederácie v Slovenskej republike, J.E. Alexandrom Wittwerom, Ulrichom Stürzingerom zo Švajčiarskej agentúry pre rozvoj a spoluprácu a Ralphom Friedländerom zo Švajčiarskej agentúry pre rozvoj a spoluprácu,ako aj  zástupcov úradu vlády na čele s riaditeľom odboru riadenia a implementácie Švajčiarskeho finančného mechanizmu Úradu vlády SR Ivanom Ivančinom, ďalej zástupcov samosprávy či realizátorov projektov.

Ráno od 8:45 hodiny sa začne slávnostné otvorenie Domova sociálnych služieb SČK,  spojené s tlačovou konferenciou v priestoroch sídla Slovenského červeného kríža – územný celok Košice na  Komenského ul.č. 19,  II. poschodie.

Program:
8.45 príchod hostí
9.15 Tlačová konferencia  v učebni na 1.posch.
9.40 Slávnostné otvorenie, krátke príhovory a prestrihnutie pásky vo vstupnej hale, prehliadka priestorov, občerstvenie, fotografovanie priestorov/rozhovory pre médiá
10.30  predpokladaný odchod  delegácie

Program otvorenia obsahuje aj komplexné informácie o implementácii projektu  "CESTA pre postihnuté deti a mladistvých: Domov sociálnych služieb ako CEntrum komplexných služieb STArostlivosti,"   ktorý je podporený  prostredníctvom Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce vo výške 913 890 eur.

V domove sociálnych služieb   nájdu klienti  všetko pod jednou strechou – budú im teda poskytované komplexné služby, ktoré okrem sociálnej terapie zahŕňajú aj zdravotnú terapiu , kompletnú rehabilitáciu, školské služby, stravovacie služby  (kuchyňa + jedáleň) a rovnako tak akreditované poradenstvo.

V rámci rehabilitácie je domov vybavený aj pre  realizáciu Therasuit metodiky, ktorá je overeným a  vynikajúcim „nástrojom“ pri rehabilitácii detí s detskou mozgovou obrnou. Je určená práve pre klientov, ktorí sami nevedia ani stáť a chodiť a má preukázateľne výborné výsledky. Klienti po tejto terapii veľmi napredujú.

Delegácia hostí pokračuje poludňajšou návštevou Zemplínskych Hámrov.  Tu chce obec  ako realizátor projektu podporujúceho cestovný ruch vybudovať múzeum s internými a externými expozíciami dokumentujúcimi históriu unikátnej priemyselnej výroby, turistické chodníky a nové informačné centrum, a vďaka tomu prilákať mnohých návštevníkov.  Projekt je podporený sumou 1 121 772 eur.

Treťou stredajšou zastávkou bude okolo 14.30 návšteva obce  Ulič, ktorá sa podieľa na záchrane chránených území pralesov v rámci  projektu Štátnej ochrany prírody.Podvečer cca o 17.45  program pokračuje v obci Dlhé nad Cirochou. Slávnostné poklepanie základného kameňapre rozšírenie verejnej kanalizácie a čistiarne odpadových vôd, ktorá slúži aj pre obec Modra nad Cirochou, sa uskutočnilo v apríli 2014. Projekt má prispieť k zlepšeniu služieb komunálnej infraštruktúry v oblasti zberu, čistenia odpadových vôd a ochrane spodných a povrchových vôd pre celkovo 3 100 obyvateľov.  Splašková kanalizácia Dlhé nad Cirochou II. etapa bude realizovaná od 14.06.2012 do 31.07.2016, schválený nenávratný finančný prostriedok  vo výške:  2 644 634,00 eur, k 28.02.2015 bolo preinvestovaných viac ako1,5 milióna eur. V súčasnosti je vybudovaných  takmer 3 km novej časti kanalizácie (čo je viac ako polovica z plánovaných cca 5 km novej kanalizácie), 135 nových domových prípojok (čo je polovica z plánovaných 263 prípojok), a 0.65 km verejnej časti prípojok (skoro polovica y plánovaných 1,4 km).
 
Úrad vlády SR
Veľvyslanectvo Švajčiarskej konfederácie v SR
 
 
 
17450