Uznesenia BR SR

 • 09.09.2015 - Uznesenie č. 445
  z 26. augusta 2015 k Návrhu zákona, ktorým sa na účely Trestného zákona vymedzujú látky s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony {eval1}
 • 09.09.2015 - Uznesenie č. 444
  z 26. augusta 2015 k Návrhu zákona o dobrovoľnej vojenskej príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov {eval1}
 • 09.09.2015 - Uznesenie č. 443
  z 26. augusta 2015 k Návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov {eval1}
 • 09.09.2015 - Uznesenie č. 442
  z 26. augusta 2015 k Návrhu ústavného zákona, ktorým sa mení ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov {eval1}
 • 05.08.2015 - Uznesenie č. 441
  z 8. júla 2015 ku Komplexnému hodnoteniu obrany Slovenskej republiky za rok 2014 {eval1}
 • 05.08.2015 - Uznesenie č. 440
  z 8. júla 2015 k Návrhu na odvolanie a vymenovanie predsedu Výboru Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky {eval1}
 • 05.08.2015 - Uznesenie č. 439
  z 8. júla 2015 Návrhu Vnútroštátnej politiky a Vnútroštátneho programu nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi v SR ako aktualizácia strategického dokumentu Stratégia záverečnej časti mierového využívania jadrovej energie v Slovenskej republike {eval1}
 • 05.08.2015 - Uznesenie č. 438
  z 8. júla 2015 k Návrhu na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky, uložených ministrovi obrany Slovenskej republiky {eval1}
 • 05.08.2015 - Uznesenie č. 437
  z 8. júla 2015 k Návrhu na vyslovenie súhlasu vlády Slovenskej republiky s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky a s vyslaním ozbrojených síl Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky na účel vojenských cvičení v 2. polroku 2015 {eval1}
 • 05.08.2015 - Uznesenie č. 436
  z 8. júla 2015 k Návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 110/2004 Z. z. o fungovaní Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky v čase mieru v znení zákona č. 319/2012 Z. z. {eval1}
 • 03.07.2015 - Uznesenie č. 435
  z 10. júna 2015 k Návrhu - Správa o postupe vyraďovania jadrových elektrární {eval1}
 • 03.07.2015 - Uznesenie č. 434
  z 10. júna 2015 k Návrhu na začatie obstarávania stavby „Centrum výskumu a inovácií bezpečnosti zásahových činností“ {eval1}
 • 03.07.2015 - Uznesenie č. 433
  z 10. júna 2015 k Správe o plnení úloh vyplývajúcich z materiálu Príprava Slovenskej republiky na plnenie úloh v oblasti kybernetickej obrany vyplývajúcich z cieľov spôsobilostí Slovenskej republiky {eval1}
 • 03.07.2015 - Uznesenie č. 432
  z 10. júna 2015 k Správe z kontroly zabezpečenia lôžok pre plnenie úloh hospodárskej mobilizácie poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti určených ako subjekty hospodárskej mobilizácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR a Ministerstva obrany SR {eval1}
 • 03.07.2015 - Uznesenie č. 431
  z 10. júna 2015 k Správe o bezpečnosti Slovenskej republiky za rok 2014 {eval1}
 • 03.07.2015 - Uznesenie č. 430
  z 10. júna 2015 k Návrhu na vykonanie cvičenia krízového manažmentu INEX 5 v Slovenskej republike a jeho zabezpečenie {eval1}
 • 03.07.2015 - Uznesenie č. 429
  z 10. júna 2015 k Návrhu na doplnenie úloh príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky vo vojenskej operácii EUFOR ALTHEA v Bosne a Hercegovine {eval1}
 • 13.05.2015 - Uznesenie č. 428
  z 29. apríla 2015 k návrhu obmeny viacúčelových vrtuľníkov a spôsobu jej financovania {eval1}
 • 13.05.2015 - Uznesenie č. 427
  z 29. apríla 2015 k návrhu Národného akčného plánu boja proti terorizmu na roky 2015 - 2018 {eval1}
 • 13.05.2015 - Uznesenie č. 426
  z 29. apríla 2015 k Správe o plnení úloh vyplývajúcich z Národného akčného plánu boja proti terorizmu na roky 2011 – 2014 {eval1}
8772