Uznesenia BR SR

 • 28.04.2015 - Uznesenie č. 425
  z 15. apríla 2015 k Aktualizácii materiálu „Určenie hrozby jadrovým zariadením a pre jadrové zariadenia a jadrové materiály v rámci projektového ohrozenia štátu“ {eval1}
 • 28.04.2015 - Uznesenie č. 424
  z 15. apríla 2015 k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Radou ministrov Albánskej republiky o spolupráci v boji proti terorizmu, organizovanej trestnej činnosti, nedovolenému obchodovaniu s omamnými látkami, psychotropnými látkami, jedmi a drogovými prekurzormi a iným trestným činom {eval1}
 • 28.04.2015 - Uznesenie č. 423
  z 15. apríla 2015 k návrhu na pristúpenie Slovenskej republiky k Dohovoru o kazetovej munícii {eval1}
 • 28.04.2015 - Uznesenie č. 422
  z 15. apríla 2015 k Správe o stave jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení na území Slovenskej republiky a o činnosti Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky za rok 2014 {eval1}
 • 31.03.2015 - Uznesenie č. 421
  z 18. marca 2015 k Vyhodnoteniu bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike a vo svete a návrh opatrení {eval1}
 • 31.03.2015 - Uznesenie č. 420
  z 18. marca 2015 k návrhu na vyjadrenie súhlasu so zahájením rokovaní k obmene taktických lietadiel Vzdušných síl ozbrojených síl Slovenskej republiky {eval1}
 • 31.03.2015 - Uznesenie č. 419
  z 18. marca 2015 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 204/2013 Z. z. {eval1}
 • 31.03.2015 - Uznesenie č. 418
  z 18. marca 2015 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 157/2006 Z. z. o zmene hraníc Vojenského obvodu Lešť a Vojenského obvodu Valaškovce {eval1}
 • 31.03.2015 - Uznesenie č. 417
  z 18. marca 2015 k návrhu rozvojového plánu podpory obrany štátu s výhľadom do roku 2024 {eval1}
 • 31.03.2015 - Uznesenie č. 416
  z 18. marca 2015 k návrhu Koncepcie boja proti extrémizmu na roky 2015 - 2019 {eval1}
 • 31.03.2015 - Uznesenie č. 415
  z 18. marca 2015 k návrhu Národného plánu riadenia kontroly hraníc Slovenskej republiky na roky 2015 až 2018 {eval1}
 • 31.03.2015 - Uznesenie č. 414
  z 18. marca 2015 k Správe o pôsobení Slovenskej republiky v aktivitách medzinárodného krízového manažmentu za rok 2014 {eval1}
 • 06.02.2015 - Uznesenie č. 413
  z 28. januára 2015 k Štúdii uskutočniteľnosti stáleho Situačného centra SR {eval1}
 • 06.02.2015 - Uznesenie č. 412
  z 28. januára 2015 k návrhu na vyčlenenie príspevku Ozbrojených síl Slovenskej republiky do okamžitých záloh pre operáciu EUFOR ALTHEA v Bosne a Hercegovine od 1. februára 2015 do 31. decembra 2015 {eval1}
 • 06.02.2015 - Uznesenie č. 411
  z 28. januára 2015 k návrhu zákona o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov {eval1}
 • 22.12.2014 - Uznesenie č. 410
  z 10. decembra 2014 k návrhu Celkové početné stavy vojakov a zamestnancov a počty hlavných druhov vojenských zbraní, vojenských zbraňových systémov a bojovej techniky v súlade s potrebami zabezpečenia obrany Slovenskej republiky a bezpečnosti štátu a v súlade s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a rozmiestnenia zväzkov, útvarov, úradov a zariadení ozbrojených síl Slovenskej republiky k 31. decembru 2015 {eval1}
 • 22.12.2014 - Uznesenie č. 409
  z 10. decembra 2014 k Návrhu na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do operácie Resolute Support v Afganistane {eval1}
 • 22.12.2014 - Uznesenie č. 408
  z 10. decembra 2014 k materiálu Plán práce Výboru Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pre koordináciu spravodajských služieb na rok 2015 {eval1}
 • 22.12.2014 - Uznesenie č. 407
  z 10. decembra 2014 k materiálu Plán práce Výboru Bezpečnostnej rady SR pre civilné núdzové plánovanie na rok 2015 {eval1}
 • 22.12.2014 - Uznesenie č. 406
  z 10. decembra 2014 k materiálu Plán práce Výboru Bezpečnostnej rady SR pre obranné plánovanie na rok 2015 {eval1}
8772