Č. m.: 2805/1995

Uznesenie vlády SR

z 8. augusta 1995 číslo 583

k návrhu Národného programu boja proti drogám

V l á d a


A. s ú h l a s í

s návrhom Národného programu boja proti drogám v znení pripomienok prijatých na rokovaní vlády;


B. z r i a ď u j e

1. Výbor ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog v zložení:

a/ podpredseda vlády J. Kalman predseda výboru

b/ minister zdravotníctva podpredseda výboru

c/ ministerka školstva podpredsedníčka výboru

d/ minister dopravy, pôšt a telekomunikácií

e/ podpredseda vlády a minister financií

f/ minister hospodárstva

g/ minister kultúry

h/ minister pôdohospodárstva

i/ ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny

j/ minister spravodlivosti

k/ minister vnútra

l/ minister zahraničných vecí

m/ minister obrany

n/ generálny prokurátor SR

členovia výboru,

2. Generálny sekretariát Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog pri Úrade vlády SR;


C. s c h v a ľ u j e

štatút Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog v znení pripomienok prijatých na rokovaní vlády;


D. p o v e r u j e

1. predsedu vlády

predložiť schválený Národný program boja proti drogám, vrátane dôvodovej správy, na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky,

2. ministra vnútra

odôvodniť Národný program boja proti drogám v orgánoch Národnej rady Slovenskej republiky;


E. u k l a d á

1. ministrovi vnútra

iniciovať zvolanie porady ministrov vnútra stredoeurópskych krajín k otázkam boja proti drogám v Slovenskej republike

do 31. decembra 1995

2. podpredsedovi vlády J. Kalmanovi - predsedovi Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog

a/ pripraviť na rokovanie vlády návrh na vytvorenie Národného fondu pre kontrolu zneužívania drog a pre oblasť

účinnej prevencie, liečebnú a resocializačnú pomoc drogovo závislým osobám

do 30. septembra 1995

b/ zvolať ustanovujúce zasadnutie Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog

do 30. septembra 1995

c/ predložiť na rokovanie ustanovujúceho zasadnutia Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog návrh na vymenovanie riaditeľa Generálneho sekretariátu Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog a návrh organizačného, finančného, personálneho a materiálno-technického zabezpečenia činnosti tohto sekretariátu,

3. vedúcej Úradu vlády SR

utvoriť v nadväznosti na úlohu uvedenú v časti E bode 2 písm. c/ tohto uznesenia potrebné podmienky pre činnosť Generálneho sekretariátu Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog;


F. z r u š u j e

1. časť B bod 3 uznesenia vlády č. 129/1995, ktorým sa mení uznesenie vlády č. 760/1994 k návrhu na zriadenie nadrezortného orgánu zameraného na boj proti návykovým látkam - Národný drogový úrad,

2. uznesenie vlády č. 183/1995 k návrhu Národného programu boja proti drogám.

Vykonajú: predseda vlády, podpredseda vlády J. Kalman - predseda Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog, minister vnútra a vedúca Úradu vlády SR

Na vedomie: predseda Národnej rady Slovenskej republiky