Č. m.: 3549/1995

Uznesenie vlády SR

z 10. októbra 1995 číslo 740

k návrhom štatútov kúpeľných miest Bojnice, Brusno, Číž

V l á d a

s c h v a ľ u j e

štatúty kúpeľných miest Bojnice, Brusno, Číž v znení pripomienok prijatých na rokovaní vlády.

Na vedomie: minister zdravotníctva