UZNESENIE VLÁDY SR 694/1996

k návrhom štatútov kúpeľných miest Bardejov, Rajecké Teplice, Trenčianske Teplice a Vyšné Ružbachy

Číslo uznesenia: 694
Zo dňa.........: 15. 10. 1996
Číslo materiálu: 3835/1996
Predkladá......: minister zdravotníctva
Podnet.........: v zmysle Programového vyhlásenia vlády


Vláda


A. schvaľuje

1...
štatúty kúpeľných miest Bardejov, Rajecké Teplice, Trenčianske Teplice a Vyšné Ružbachy v znení pripomienky podpredsedu vlády a ministra financií prijatej na rokovaní vlády;

B. ukladá

ministrovi zdravotníctva

1...
uverejniť štatúty kúpeľných miest vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky,
2...
informovať vládu o riešení újmy z obmedzenia vlastníckeho práva pri dodržiavaní štatútov kúpeľných miest v zmysle osobitného predpisu
Termin: do 31. decembra 1996.

Vykonajú

Vykoná:
minister zdravotníctva