UZNESENIE VLÁDY SR 830/1997

k návrhu štatútov kúpeľných miest Kováčová, Nimnica, Sliač a Turčianske Teplice

Číslo uznesenia: 830
Zo dňa.........: 18. 11. 1997
Číslo materiálu: 3861/1997
Predkladá......: minister zdravotníctva
Podnet.........: v zmysle Plánu práce vlády SR na rok 1997


Vláda


A. schvaľuje

1...
štatút kúpeľného miesta Kováčová,
2...
štatút kúpeľného miesta Nimnica,
3...
štatút kúpeľného miesta Sliač,
4...
štatút kúpeľného miesta Turčianske Teplice
5...
v znení pripomienky prijatej na rokovaní vlády;

B. ukladá

ministrovi zdravotníctva

1...
zabezpečiť vyhlásenie štatútov kúpeľných miest vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

Vykoná

minister zdravotníctva