UZNESENIE

            VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ku Komplexnej súhrnnej správe o realizácii Národného programu boja
proti drogám za roky 1995 - 1998 a k Národnému programu boja proti
drogám do roku 2003 s výhľadom do roku 2008

---------------------------------------------------------------------------
Číslo uznesenia: 298

Zo dňa:      21. apríla 1999

Číslo materiálu: 1699/1999

Predkladateľ:   podpredseda vlády P. Csáky

Podnet:      uznesenie vlády SR č. 24/1996

Stupeň utajenia:

Vláda
 
  A. berie na vedomie

  A1. Komplexnú súhrnnú správu o realizácii Národného programu boja proti
    drogám za roky 1995 - 1998 (ďalej len "súhrnná správa") s
    pripomienkami prijatými na rokovaní vlády;

 
  B. schvaľuje

 
  B1. Národný program boja proti drogám do roku 2003 s výhľadom do roku
    2008 (ďalej len "národný program") s pripomienkami prijatými na
    rokovaní vlády;

  C. ukladá

 
  členom vlády - členom Výboru ministrov pre drogové závislosti a
  kontrolu drog
  prednostom krajských úradov

 
  C1. rozpracovať národný program na podmienky ministerstiev a krajských
    úradov na rok 1999 a predložiť ho predsedovi Výboru ministrov pre
    drogové závislosti a kontrolu drog

 do 31.mája 1999

 
  C2. dôsledne zabezpečovať plnenie národného programu a zabezpečiť jeho
    finančné krytie

 
    trvale

 
  podpredsedovi vlády P. Csákymu - predsedovi Výboru ministrov pre
  drogové závislosti a kontrolu drog


  C3. predkladať na rokovanie vlády súhrnnú správu o realizácii úloh
    národného programu a návrhy na jeho aktualizáciu

 
    do 30.marcakaždoročne
 
  D. poveruje


  predsedu vlády


  D1. predložiť súhrnnú správua národný program predsedovi Národnej
    rady SR na prerokovanie v Národnej rade SR,

 
  podpredsedu vlády P. Csákyho - predsedu Výboru ministrov pre drogové
  závislosti a kontrolu drog

 
  D2. odôvodniť súhrnnú správu a národný program v Národnej rade SR.

 
Vykonajú:

      predseda vlády
      podpredseda vlády P. Csáky
      členovia vlády - členovia Výboru ministrov pre drogové
      závislosti a kontrolu drog
      prednostovia krajských úradov