UZNESENIE VLÁDY SR 751/1999

k správe o výsledku inventarizácie a posúdenia dvojstrannej zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou

Číslo uznesenia: 751
Zo dňa.........: 31. 8. 1999
Číslo materiálu: 3316/1999
Predkladá......: minister zahraničných vecí
Podnet.........: iniciatívny návrh


Vláda


A. berie na vedomie

1...
správu o výsledku inventarizácie a posúdenia dvojstrannej zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou;

B. súhlasí

1...
s Protokolom medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o dvojstranných zmluvných vzťahoch (ďalej len "Protokol"),
2...
s ukončením platnosti zmlúv, ktoré sú uvedené v prílohe II Protokolu;

C. splnomocňuje

ministra zahraničných vecí
a ako alternáta veľvyslanca Slovenskej republiky v Ukrajine

1...
na podpis Protokolu;

D. odporúča

prezidentovi Slovenskej republiky

1...
vysloviť súhlas s ukončením platnosti Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o zamedzení vzniku dvojitého štátneho občianstva, podpísanej v Moskve 6. júna 1980 vo vzájomných vzťahoch medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou po vyslovení súhlasu Národnej rady SR;

E. poveruje

predsedu vlády

1...
predložiť predsedovi Národnej rady SR návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady SR s ukončením platnosti Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o zamedzení vzniku dvojitého štátneho občianstva, podpísanej v Moskve 6. júna 1980 vo vzájomných vzťahoch medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou,

ministra zahraničných vecí

2...
odôvodniť v Národnej rade SR návrh na vyslovenie súhlasu s ukončením platnosti Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o zamedzení vzniku dvojitého štátneho občianstva, podpísanej v Moskve 6. júna 1980 vo vzájomných vzťahoch medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou;

F. ukladá

ministrovi zahraničných vecí

1...
po vyslovení súhlasu Národnej rady SR a prezidenta SR s ukončením platnosti Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o zamedzení vzniku dvojitého štátneho občianstva, podpísanej v Moskve 6. júna 1980 vo vzájomných vzťahoch medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou oznámiť splnenie vnútroštátnych podmienok nevyhnutných pre nadobudnutie platnosti Protokolu Ukrajine a zabezpečiť jeho uverejnenie v Zbierke zákonov SR.

Vykonajú

predseda vlády
minister zahraničných vecí

Na vedomie

prezident Slovenskej republiky
predseda Národnej rady Slovenskej republiky