Zoznam uznesení zo dňa 8. 9. 1999

0755_1999
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 91/1996 Z.z. o štátnych zárukách v znení neskorších predpisov
0756_1999
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov
0757_1999
k návrhu Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Dánskeho kráľovstva o leteckých dopravných službách
0758_1999
k návrhu Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Nórskeho kráľovstva o leteckých dopravných službách
0759_1999
k návrhu Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Švédskeho kráľovstva o leteckých dopravných službách
0760_1999
k návrhu Memoranda o porozumení medzi Slovenskou republikou a Dánskym kráľovstvom, Nórskym kráľovstvom, Švédskym kráľovstvom o spolupráci medzi škandinávskymi štátmi vzhľadom na Škandinávsky systém leteckých spoločností (SAS)
0761_1999
k Rozpracovaniu princípov priemyselnej politiky Európskej únie na podmienky Slovenskej republiky
0762_1999
k návrhu rámcového modelu transformácie elektroenergetiky SR
0763_1999
k analýze priemyselného výskumu a vývoja v SR s vymedzením okruhu priorít a prehodnotením existujúceho systému podpory
0764_1999
k správe o povodniach na vodných tokoch v SR v júli 1999 s návrhom na riešenie nákladov a spôsobených škôd
0765_1999
k návrhu na zrušenie uznesení vlády SR č. 488/1997, 329/1998 a úlohy z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 1999
0766_1999
k návrhu na postup pri racionalizácii siete stredných škôl v Slovenskej republike
0767_1999
k návrhu na účasť delegácie Slovenskej republiky na 43. zasadnutí Generálnej konferencie Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu vo Viedni v dňoch 27. 9. až 1. 10. 1999
0768_1999
k dodatku č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac september 1999
0769_1999
k návrhu účasti delegácie Slovenskej republiky na 54. zasadnutí Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov
0770_1999
k správe o súčasnom stave procesu predaja akcií Československej obchodnej banky, a.s. Praha, ktoré vlastní Národná banka Slovenska
0771_1999
k návrhu na poskytnutie finančnej pomoci Matici slovenskej na krytie nákladov spojených s rekondičným pobytom detí z Juhoslávie v SR
0772_1999
k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 383/1999 k návrhu na ratifikáciu Zmluvy WIPO o autorskom práve a Zmluvy WIPO o výkonoch a zvukových záznamoch, podpísaných v Ženeve dňa 29. 12. 1997