Zoznam uznesení zo dňa 14. 9. 1999

0780_1999
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 202/1995 Z.z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov
0781_1999
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 246/1993 Z.z. o zbraniach a strelive v znení zákona NR SR č. 284/1995 Z.z. a nálezu Ústavného súdu SR č. 209/1998 Z.z.
0782_1999
k návrhu zákona o osvetovej činnosti
0783_1999
k návrhu zákona, ktorým sa mení zákon NR SR č. 1/1996 Z.z. o audiovízii v znení zákona č. 116/1998 Z.z.
0784_1999
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 172/1990 Zb. o vysokých školách v znení neskorších predpisov
0785_1999
k návrhu poslanca Národnej rady SR P. Bohunického na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 241/1993 Z.z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov
0786_1999
k návrhu na čiastkové riešenie kritickej situácie niektorých cirkevných inštitúcií v SR
0787_1999
k správe o plnení štátneho rozpočtu Slovenskej republiky za I. polrok 1999
0788_1999
k návrhu na použitie prostriedkov Fondu národného majetku SR v roku 1999 v prospech Štátneho fondu životného prostredia
0789_1999
k správe o príprave a priebehu volieb do orgánov samosprávy obcí, vrátane vyčíslenia nákladov na ich prípravu a vykonanie
0790_1999
k záverečnej správe o príprave a vykonaní voľby prezidenta Slovenskej republiky, vrátane nákladov na jej zabezpečenie
0791_1999
k návrhu účasti oficiálnej delegácie SR na XIII. Valnom zhromaždení Svetovej organizácie cestovného ruchu v Santiagu, Chile v dňoch 24. 9. - 1. 10. 1999
0792_1999
k návrhu na zrušenie úlohy č. 11/júl vyplývajúcej z uznesenia vlády SR č. 74/1999, vrátane úlohy č. 55 vyplývajúcej z uznesenia vlády SR č. 90/1999 a úlohy B.1 vyplývajúcej z uznesenia vlády SR č. 293/1998
0793_1999
k návrhu na zrušenie úloh z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 1999 a zrušenie bodu B.1 uznesenia vlády SR č. 502 zo 4. 7. 1995
0794_1999
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 337/1998 Z.z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov
0795_1999
k dodatku č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac september 1999
0796_1999
k návrhu na voľbu sudcov Slovenskej republiky na štvorročné volebné obdobie
0797_1999
k návrhu smernice pre postup delegácie Slovenskej republiky na hodnotiacej konferencii OBSE vo Viedni a zastúpenia Slovenskej republiky na konferenciách a summite OBSE vo Viedni a v Istanbule v roku 1999
0798_1999
k dodatku k Správe o pripravenosti Slovenskej republiky na členstvo v Európskej únii za obdobie 1. júl. - 15. september 1999
0799_1999
k návrhom na zmenu odôvodňovateľa materiálov predložených v Národnej rade SR
0800_1999
k informácii o postupe a súčasnom stave pri prehodnocovaní uzavretých kúpno-predajných zmlúv a riešení problematiky dlhopisov Fondu národneho majetku SR
0801_1999
k zhodnoteniu dopadov a realistického termínu odstavenia 1. a 2. bloku jadrovej elektrárne V-1 Jaslovské Bohunice v súlade s návrhom Energetickej politiky Slovenskej republiky