Zoznam uznesení zo dňa 22. 9. 1999

0802_1999
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 73/1995 Z.z. o pobyte cudzincov na území Slovenskej republiky v znení zákona č. 70/1997 Z.z. o zahraničných Slovákoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
0803_1999
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 350/1996 Z.z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 77/1998 Z.z.
0804_1999
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov
0805_1999
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 189/1993 Z.z. o Fonde detí a mládeže v znení zákona č. 378/1998 Z.z.
0806_1999
k návrhu na uzavretie Dohody medzi Slovenskou republikou a Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu o uplatnení záruk na základe Zmluvy o nešírení jadrových zbraní
0807_1999
k návrhu na uzavretie Dodatkového protokolu k Dohode medzi Slovenskou republikou a Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu o uplatnení záruk na základe Zmluvy o nešírení jadrových zbraní
0808_1999
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bulharskej republiky o policajnej spolupráci
0809_1999
k návrhu Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o medzinárodnej kombinovanej doprave
0810_1999
k správe o analýze ekonomického vývoja v zdravotnom poistení a predpokladané vývojové trendy v zdravotnom poistení po roku 2000
0811_1999
k návrhu na odvolanie doterajších delegátov a vymenovanie nových delegátov SR v orgánoch Európskej organizácie pre jadrový výskum - CERN
0812_1999
k správe o priebehu a výsledkoch 21. Osobitného zasadnutia Valného zhromaždenia OSN v New Yorku v dňoch 30. 6. - 2. 7. 1999
0813_1999
k správe o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy ministra zahraničných vecí Slovenskej republiky Eduarda Kukana v Austrálskom zväze a na Novom Zélande v dňoch 16. - 26. 8. 1999
0814_1999
k návrhu dodatku č. 3 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a vedúcich ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac september 1999
0815_1999
k návrhu na zriadenie Platobnej agentúry
0816_1999
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Tureckej republiky o vzájomnej ochrane a výmene utajovaných informácií a materiálov v obrannom priemysle
0817_1999
k návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR
0818_1999
k správe o priebehu a výsledkoch zahraničnej pracovnej cesty štátneho tajomníka Ministerstva financií SR Vladimila Podstránskeho v Ruskej federácii, ktorá sa uskutočnila v dňoch 9. a 10. 9. 1999
0819_1999
k zemetraseniu na Tchaj-wane