Zoznam uznesení zo dňa 29. 9. 1999

0822_1999
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov
0823_1999
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 370/1997 Z.z. o vojenskej službe
0824_1999
k návrhu zákona o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov
0825_1999
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov
0826_1999
k návrhu legislatívneho zámeru návrhu ústavného zákona o bezpečnosti Slovenskej republiky
0827_1999
k návrhu na uzavretie Tamperského dohovoru o zabezpečení telekomunikačných zdrojov pre zmiernenie katastrof a záchranné operácie, prijatého v Tampere dňa 18. 6. 1998
0828_1999
k návrhu na uzavretie Protokolu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o spolupráci v oblasti tranzitu ropy z Ruskej federácie do tretích krajín cez územie Slovenskej republiky
0829_1999
ku Konkretizácii úloh Národného programu boja proti drogám na rok 1999
0830_1999
Drevo - surovina 21. storočia
0831_1999
k návrhu zákona o rezervách a opravných položkách na zistenie základu dane z príjmov
0832_1999
k návrhu zákona o kolektívnom investovaní
0833_1999
k návrhu zmien v systéme podpory malého a stredného podnikania, ktorými by sa posilnili princípy transparentnosti a efektívnosti foriem podpory
0834_1999
k návrhu reštrukturalizácie Rady vlády SR pre vedu a nové technológie
0835_1999
k návrhu na poskytnutie finančnej podpory pre operáciu ZEÚ MAPE v Albánsku
0836_1999
k správe z 5. stretnutia Pracovnej skupiny na vysokej úrovni medzi SR a Európskou komisiou dňa 8. 9. 1999 v Bratislave
0837_1999
k správe o príprave medzinárodného cvičenia "COMPROTEX `99"
0838_1999
k správe o príprave 3. Ministerskej konferencie Svetovej obchodnej organizácie, ktorá sa uskutoční v dňoch 30. 11. - 3. 12. 1999 v Seattle, USA
0839_1999
k informácii o postupe pri privatizácii majetku štátnych podnikov, ktorých základné privatizačné projekty sa nachádzajú na Ministerstve pre správu a privatizáciu národného majetku SR
0840_1999
k návrhu na zrušenie úlohy o príprave zákona o bývaní
0841_1999
k návrhu na prijatie rozhodnutia vlády SR pre aktívnu a systémovú účasť Slovenskej republiky na spoločných cvičeniach krízového manažmentu NATO, ZEÚ a EÚ na obdobie rokov 2000 - 2004
0842_1999
k návrhu na vymenovanie predsedu Rady vlády SR pre informatiku
0843_1999
k návrhu prvej revízie výhrad k zákonníkom liberalizácie kapitálových pohybov a bežných neviditeľných operácií
0844_1999
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac október 1999
0845_1999
k návrhu Dohody o kultúrnej spolupráci medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky
0846_1999
k návrhu na schválenie žiadosti vlády Slovenskej republiky o pôžičku z Fondu sociálneho rozvoja Rady Európy na realizáciu projektu: "Povodne na území Slovenska v rokoch 1997 - 1999, odstránenie následkov a preventívne opatrenia"
0847_1999
k návrhu na odvolanie Ing. Vojtecha Mozgaya z funkcie vedúceho úradu Ministerstva výstavby a verejných prác Slovenskej republiky
0848_1999
k správe o spôsobe poskytnutia stand-by creditu pre slovenskú pobočku Československej obchodnej banky, a. s.
0849_1999
k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 715 zo dňa 18. 8. 1999 k návrhu na použitie prostriedkov štátneho rozpočtu, uvedených v zákone NR SR o štátnom rozpočte na rok 1999 v kapitole Všeobecná pokladničná správa - Rezerva na projekty riešenia problémov rómskej komunity