Zoznam uznesení zo dňa 6. 10. 1999

0850_1999
k návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov
0851_1999
k odpočtu plnenia úloh "Harmonogramu úloh vyplývajúcich z pravidelnej Správy Európskej komisie o pripravenosti Slovenskej republiky na členstvo v Európskej únii zo dňa 4. 11. 1998", termínovaných v II. štvrťroku 1999
0852_1999
k návrhu Národného programu prípravy SR na členstvo v NATO (NP PRENAME)
0853_1999
k správe o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy ministra zahraničných vecí SR Eduarda Kukana na Malte v dňoch 6. a 7. 9. 1999
0854_1999
k dodatku č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac október 1999
0855_1999
k správe z 1. zasadnutia Regionálneho stola Paktu stability pre juhovýchodnú Európu dňa 16. 9. 1999 v Bruseli
0856_1999
k návrhu oficiálnej návštevy predsedu vlády Slovenskej republiky Mikuláša Dzurindu v Českej republike v dňoch 7. a 8. 10. 1999
0857_1999
ku konkretizácii zámerov programového vyhlásenia vlády v aktualizácii stratégie finančnej politiky na roky 1999 a 2000 s výhľadom na rok 2001
0858_1999
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
0859_1999
k návrhu koncepcie reformy sociálneho poistenia v Slovenskej republike
0860_1999
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov
0861_1999
k návrhu rozvojového programu priorít verejných prác na roky 2000 - 2002
0862_1999
k aktualizácii optimálnej siete zdravotníckych zariadení vo väzbe na celkovú zmenu koncepcie poskytovania zdravotníckych služieb, financovania zdravotníckych zariadení, privatizáciu zdravotníckych zariadení
0863_1999
k návrhu delegácie Slovenskej republiky na summit predsedov vlád krajín CEFTA v Budapešti v dňoch 19. a 20. októbra 1999
0864_1999
k správe o príprave športových reprezentantov SR na Hry XXVII. olympiády a Hry XI. paralympiády v Sydney
0865_1999
k návrhu na vysporiadanie pohľadávky Slovenskej republiky v Nikaragujskej republike
0866_1999
k návrhu na zmenu vo funkcii členov Rady Štátneho fondu trhovej regulácie SR v poľnohospodárstve
0867_1999
k návrhu na zrušenie a zmenu niektorých úloh z uznesení vlády SR uložených ministerke pre správu a privatizáciu národného majetku
0868_1999
k návrhu na zrušenie uznesenia vlády SR č. 103 zo 6. 2. 1996 k návrhu koncepcie uplatňovania Európskej dohody v Slovenskej republike
0869_1999
k návrhu na zrušenie úlohy vyplývajúcej z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 1999
0870_1999
k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 593 z 3. 9. 1998 k návrhu na vytvorenie celoštátneho informačného systému vedecko-výskumného potenciálu a systému akreditácie organizácií a pracovísk výskumu a vývoja
0871_1999
k správe o hospodárení a činnosti Štátneho fondu likvidácie jadrovoenergetických zariadení, nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi s návrhom na legislatívne a inštitucionálne zmeny
0872_1999
k správe o činnosti a hospodárení Štátneho fondu telesnej kultúry, opatrenia na zefektívnenie výdavkov a zabezpečenie transparentnosti hospodárenia
0873_1999
k návrhu štatútu splnomocnenca vlády SR na ochranu osobných údajov v informačných systémoch
0874_1999
k informácii o priebehu a výsledkoch 3. konferencie OSN o mierovom využívaní vesmíru
0875_1999
k správe z kontroly plnenia úloh z uznesení vlády SR, splatných v II. štvrťroku 1999, so zameraním na kontrolu plnenia Programov hospodárnosti rezortov a na využitie účelových dotácií na projekty regionálneho rozvoja
0876_1999
k zvýšeniu limitu na reprezentačné výdavky a dary pre rozpočtovú kapitolu Úradu vlády SR
0877_1999
k návrhu zákona o Slovenskej filharmónii
0878_1999
k analýze problémov, ktoré spôsobujú predlžovanie šetrenia trestných činov s návrhom opatrení a zároveň špecifikácii tých vo verejnosti osobitne známych a sledovaných trestných činov, kde je predpoklad rýchleho ukončenia