Zoznam uznesení zo dňa 13. 10. 1999

0879_1999
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
0880_1999
k návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 200/1998 Z.z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zákona č. 54/1999 Z.z.
0881_1999
k informatívnej správe o procese kandidatúry Popradu-Tatier na usporiadanie Zimných olympijských hier v roku 2006
0882_1999
k zhodnoteniu činnosti splnomocnenca vlády SR pre kandidatúru Zimných olympijských hier 2006 Poprad - Tatry a kancelárie splnomocnenca vlády SR
0884_1999
k návrhu Dohody medzi vládou SR a vládou Japonska o udelení grantu japonskej vlády pre Univerzitnú knižnicu v Bratislave, uzavretej vo forme výmeny nót
0885_1999
k informácii o návrhu na vytvorenie nezávislého monitorovacieho orgánu pre poskytovanie štátnej pomoci
0886_1999
k návrhu na zrušenie neaktuálnych úloh vyplývajúcich pre ministra vnútra z uznesení vlády Slovenskej republiky
0887_1999
k návrhu účasti delegácie Slovenskej republiky na 30. zasadnutí Generálnej konferencie UNESCO 26. 10. - 17. 11. 1999 v Paríži
0888_1999
k návrhu štatútu, rokovacieho poriadku a na odvolanie predsedníčky Koordinačného výboru pre problematiku žien
0889_1999
k dodatku č. 2 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac október 1999
0890_1999
k návrhu na vymenovanie vedúcej úradu Ministerstva výstavby a verejných prác Slovenskej republiky
0891_1999
k návrhu na uzavretie Doplnkového protokolu č. 8 k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode
0892_1999
k návrhu na použitie prostriedkov štátneho rozpočtu získaných v súlade so zákonom SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov - 2. časť
0893_1999
k návrhu na zriadenie Rady vlády Slovenskej republiky pre deti a mládež
0894_1999
k programu ozdravenia výživy obyvateľov Slovenskej republiky
0895_1999
k návrhu účasti SR na 5. konferencii strán Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy v Bonne, 25. 10. - 5. 11. 1999
0896_1999
k návrhu na zrušenie uznesenia Národnej rady SR č. 482 zo 4. decembra 1996 k správe Mandátového a imunitného výboru Národnej rady SR o nastúpení náhradníka na uprázdnený mandát poslanca Národnej rady SR
0897_1999
k návrhu na použitie prostriedkov štátneho rozpočtu, uvedených v zákone NR SR o štátnom rozpočte na rok 1999 v kapitole Všeobecná pokladničná správa - Rezerva na projekty riešenia problémov rómskej komunity - II. časť