Zoznam uznesení zo dňa 21. 10. 1999

0899_1999
k návrhu poslanca Národnej rady SR Pavla Prokopoviča na vydanie zákona o drobnom podnikaní
0900_1999
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov
0901_1999
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov
0902_1999
k návrhu na účasť delegácie SR vedenej predsedom vlády SR Mikulášom Dzurindom na summite predsedov vlád členských štátov Stredoeurópskej iniciatívy za účasti ministrov zahraničných vecí v dňoch 5. a 6. novembra 1999 v Prahe, ČR
0903_1999
k správe o výsledku konzultácie vo Výbore pre platobné bilancie Svetovej obchodnej organizácie v dňoch 20. a 21. septembra 1999 v Ženeve k zavedeniu dovoznej prirážky Slovenskou republikou
0904_1999
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bieloruskej republiky o spolupráci v boji proti terorizmu, nedovolenému obchodovaniu s drogami a inej organizovanej trestnej činnosti
0905_1999
k návrhu transformačných krokov na roky 1999 až 2002 v rezorte zdravotníctva
0907_1999
k správe zo stretnutia delegácií SR a Európskej komisie k príprave Pravidelnej správy komisie hodnotiacej pokrok SR v integračnom procese dňa 28. septembra 1999 v Bruseli
0908_1999
k návrhu prvej etapy predprivatizačnej reštrukturalizácie vybraných bánk
0909_1999
k správe o priebehu a výsledkoch 87. zasadnutia Generálnej konferencie Medzinárodnej organizácie práce, ktoré sa uskutočnilo od 1. do 17. 6. 1999 v Ženeve a k návrhu na ratifikáciu Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o zákaze a o okamžitých opatreniach na odstránenie najhorších foriem detskej práce č. 182 z roku 1999 Slovenskou republikou
0910_1999
k informácii o špecifikácii predpokladaných nákladov na realizáciu investičných zámerov MZV SR z časti zadlženosti RF voči SR, o spôsobe uzavretia odberateľsko-dodávateľských zmlúv so subjektami v RF a v SR a o stave vysporiadania pohľadávky v zahraničí
0911_1999
k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti podniku AGROKOV, štátny podnik Nitra, odštepný závod Žilina, prevádzka Považský Chlmec
0912_1999
k návrhu na podpis Revidovanej Európskej sociálnej charty a Dodatkového protokolu k Európskej sociálnej charte zakladajúceho systém kolektívnych sťažností
0913_1999
k dodatku č. 3 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac október 1999
0914_1999
k návrhu koncepcie rozvoja bankového sektora v Slovenskej republike
0915_1999
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády SR č. 95/1994 Z.z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení zákona NR SR č. 122/1993 Z.z. a zákona č. 12/1998 Z.z., týkajúce sa dlžníkov hospodáriacich na pôde
0916_1999
k návrhu na finančné zabezpečenie ženijnej jednotky Armády Slovenskej republiky v medzinárodných mierových silách KFOR na území Kosova v roku 2000
0917_1999
k informácii o možnostiach uplatnenia sa slovenských podnikateľských subjektov pri rekonštrukcii JZR
0918_1999
k vyjadreniu vlády k stanoviskám KOZ SR a AZZZ SR k pracovnému návrhu štátneho rozpočtu na rok 2000
0919_1999
k návrhu na zabezpečenie spomienkových osláv pri príležitosti 10. výročia novembra 1989
0920_1999
k návrhu na zmenu použitia výdavkov štátneho rozpočtu na bežné transfery podnikateľským subjektom PPOK
0921_1999
k návrhu na dobudovanie sekcie žudských práv, menšín a regionálneho rozvoja na Úrade vlády SR
0922_1999
k návrhu opatrení na zabezpečenie úloh z uznesení Národnej rady SR z 20. schôdze Národnej rady SR