Zoznam uznesení zo dňa 28. 10. 1999

0928_1999
k návrhu zámeru a postupu privatizácie Slovenských telekomunikácií, a.s.
0929_1999
k návrhu na zvolenie podpredsedu Najvyššieho súdu SR
0930_1999
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac november 1999
0931_1999
k návrhu na odvolanie a vymenovanie stáleho zástupcu v Rade hospodárskej a sociálnej dohody SR
0932_1999
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
0933_1999
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
0934_1999
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 277/1994 Z.z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
0935_1999
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 98/1995 Z.z. o Liečebnom poriadku v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
0936_1999
k návrhu na zmenu vo funkcii zástupcu hlavného hraničného splnomocnenca SR
0937_1999
k návrhu účasti delegácie SR na 6. zasadaní Konferencie zmluvných strán Dohovoru o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov a na 1. Stretnutí členských krajín Dohody o ochrane africko-euroazijských druhov vodného sťahovavého vtáctva