Zoznam uznesení zo dňa 3. 11. 1999

0938_1999
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon NR SR č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov
0939_1999
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon NR SR č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov
0940_1999
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 87/1994 Z.z. o cestnej dani v znení neskorších predpisov
0941_1999
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 87/1994 Z.z. o cestnej dani v znení neskorších predpisov
0942_1999
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 221/1996 Z.z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky, mení zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a mení zákon SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov
0943_1999
k návrhu podpory inštitucionalizovania euroregionálnych aktivít v SR
0944_1999
k návrhu Dohody medzi Slovenskou republikou a Tureckou republikou o podpore a vzájomnej ochrane investícií
0945_1999
k návrhu na definitívne riešenie zmluvných vzťahov medzi Ministerstvom vnútra SR a Supercom Slovakia, a.s., PROMPt, a.s.
0946_1999
k návrhu koncepcie služby hraničnej a cudzineckej polície v perspektíve zapojenia Slovenskej republiky medzi štáty Schengenskej dohody - ochrana vonkajšej hranice Európskej únie
0947_1999
k návrhu na poskytnutie osobitných záruk vlády za úvery Konsolidačnej banke Bratislava, š.p.ú. a Investičnej a rozvojovej banke, a.s., Bratislava na účely reštrukturalizácie ich úverového portfólia
0948_1999
k Projektom na kultúrne aktivity na II. polrok 1999
0949_1999
k návrhu na účasť delegácie Slovenskej republiky na 30. zasadnutí Konferencie Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo - FAO
0950_1999
k návrhu na zmenu úlohy B.2 z uznesenia vlády SR č. 621/1999 ku koncepčnému zameraniu technickej politiky priemyselných odvetví do roku 2003
0951_1999
k dodatku č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac november 1999
0952_1999
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou SR a vládou ČR, ktorou sa menia niektoré ustanovenia Protokolu, týkajúceho sa definície pojmu "pôvodné výrobky" a metód administratívnej spolupráce, uvedeného v čl. 1 Dohody medzi vládou SR a vládou ČR zo dňa 7. 12. 1998, ktorou sa mení ustanovenie čl. 1 Dohody medzi vládou SR a vládou ČR zo dňa 21. 12. 1996, ktorou sa mení ustanovenie čl. 1 Dohody medzi vládou SR a vládou ČR o pravidlách pôvodu tovaru a metódach administratívnej spolupráce zo dňa 22. 2. 1993