Zoznam uznesení zo dňa 10. 11. 1999

0957_1999
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 289/1995 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
0958_1999
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 289/1995 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
0959_1999
k návrhu zákona, ktorým sa mení zákon NR SR č. 316/1993 Z.z. o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív v znení neskorších predpisov
0960_1999
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon NR SR č. 316/1993 Z.z. o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív v znení neskorších predpisov
0961_1999
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 312/1993 Z.z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov
0962_1999
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 312/1993 Z.z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov
0963_1999
k návrhu zákona, ktorým sa mení zákon NR SR č. 229/1995 Z.z. o spotrebnej dani z liehu v znení neskorších predpisov
0964_1999
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon NR SR č. 229/1995 Z.z. o spotrebnej dani z liehu v znení neskorších predpisov
0965_1999
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 310/1993 Z.z. o spotrebnej dani z piva v znení neskorších predpisov
0966_1999
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 310/1993 Z.z. o spotrebnej dani z piva v znení neskorších predpisov
0967_1999
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 289/1996 Z.z o výrobe a obehu liehu a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
0968_1999
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 145/1997 Z.z. o vrátení časti zaplatenej spotrebnej dane z motorovej nafty
0969_1999
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 124/1996 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona NR SR č. 1/1997 Z.z.
0970_1999
k návrhu na sfunkčnenie Národnej agentúry pre regionálny rozvoj a spôsob jej financovania
0971_1999
k návrhu na odškodnenie občanov za neprávosti spáchané počas II. svetovej vojny a podpora menšinovej kultúry
0972_1999
k dodatku č. 2 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac november 1999
0973_1999
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov
0974_1999
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov
0975_1999
k návrhu na vyslovenie súhlasu s vyjadrením vlády SR k prípustnosti sťažnosti č. 876/1999 proti Slovenskej republike podanej Výboru OSN pre ľudské práva v mene pána Latiphy Yama a pána Neda Khalid na základe Opčného protokolu k Medzinárodnému paktu o občianskych a politických právach
0976_1999
k návrhu na účasť Slovenskej republiky na 5. stretnutí konferencie strán Viedenského dohovoru o ochrane ozónovej vrstvy a 11. stretnutí strán Montrealského protokolu o látkach, ktoré porušujú ozónovú vrstvu, ktoré sa budú konať v Pekingu, v dňoch 29. 11. - 3. 12. 1999
0977_1999
k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 718 z 18. augusta 1999 k návrhu na vyslanie kynologickej záchrannej služby
0978_1999
k návrhu na uzavretie Protokolu o znížení acidifikácie, eutrofizácie a prízemného ozónu k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov