Zoznam uznesení zo dňa 17. 11. 1999

0992_1999
k správe o výsledku posúdenia dvojstrannej zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Cyperskou republikou
0993_1999
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 220/1996 Z.z. o reklame v znení neskorších predpisov
0994_1999
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 220/1996 Z.z. o reklame v znení neskorších predpisov
0995_1999
k návrhu zákona o ochrane topografií polovodičových výrobkov
0996_1999
k návrhu poslanca Národnej rady SR Ivana Šimka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení zákona NR SR č. 222/1996 Z.z.
0997_1999
k návrhu legislatívneho zámeru zákona o prístupe verejnosti k informáciám
0998_1999
k návrhu legislatívneho zámeru na vypracovanie návrhu zákona o ochrane hospodárskej súťaže
0999_1999
k návrhu na odvolanie výhrad Slovenskej republiky k Ženevským dohovorom o ochrane obetí vojny z roku 1949
1000_1999
k hodnoteniu plnenia programového vyhlásenia vlády SR k prvému roku jej mandátu
1001_1999
k správe o rokovaniach o adaptácii Zmluvy o konvenčných ozbrojených silách v Európe a návrhu na podpis Dohody o adaptácii Zmluvy o konvenčných ozbrojených silách v Európe
1002_1999
k správe o priebehu a výsledkoch Medzinárodnej konferencie o modernizácii Varšavského systému (Montreal, 10. - 28. 5. 1999) a návrhu na ratifikáciu Dohovoru o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu
1003_1999
k návrhu Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o leteckých dopravných službách
1004_1999
k návrhu vyhlásení Slovenskej republiky k Európskemu dohovoru o vydávaní (oznámenie č. 549/1992 Zb.), Európskemu dohovoru o vzájomnej právnej pomoci v trestných veciach (oznámenie č. 550/1992 Zb.) a Európskemu dohovoru o odovzdávaní trestného konania (oznámenie č. 551/1992 Zb.)
1005_1999
k návrhu na postup a zloženie delegácie Slovenskej republiky na III. Ministerskej konferencii WTO v Seattle
1006_1999
k správe o aktuálnom stave zabezpečenia prechodu do roku 2000
1007_1999
k návrhu plánu rozvoja vidieka SR a inštitucionálnym a legislatívnym zmenám vyplývajúcim z implementácie programu predvstupovej pomoci Európskej únie - SAPARD
1008_1999
k dodatku č. 3 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac november 1999
1009_1999
k návrhu oficiálnej návštevy predsedu vlády Českej republiky Miloša Zemana v Slovenskej republike dňa 24. novembra 1999
1010_1999
k návrhu na vyslovenie súhlasu s vyjadreniami vlády Slovenskej republiky k sťažnostiam č. 11/1998 a č. 13/1998 proti Slovenskej republike, podaným Výboru OSN na odstránenie rasovej diskriminácie Európskym centrom pre práva Rómov v mene občanov Slovenskej republiky Miroslava Lacka a Anny Koptovej
1011_1999
k informácii k uzneseniu vlády SR č. 90 z 27. 1. 1999 Návrh na urýchlené predloženie návrhov na vydanie rozhodnutí o privatizácii na prerokovanie vo vláde a k uzneseniu vlády SR č. 74 z 27. 1. 1999 Návrhy na vydanie rozhodnutí o privatizácii
1012_1999
k návrhu zásad pre predkladanie návrhov na vydanie rozhodnutí o privatizácii majetku štátnych podnikov a organizácií priamym predajom
1013_1999
k návrhu na doplnenie a zmenu Zoznamov podnikov navrhnutých a nenavrhnutých na transformáciu a privatizáciu majetku štátu
1014_1999
k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii podniku Geoekologické laboratória, š.p., štátny podnik, sídlo Turčianske Teplice
1015_1999
k návrhu na zmenu časti B. bod B.1 a doplnenie časti C. uznesenia vlády SR č. 790 zo 14. septembra 1999 k záverečnej správe o príprave a vykonaní voľby prezidenta SR, vrátane nákladov na jej zabezpečenie
1016_1999
k návrhu na zrušenie záväzného ukazovateľa limitu počtu zamestnancov a neuplatňovania 10% zníženia počtu nepedagogických zamestnancov vysokých škôl
1017_1999
k návrhu na uvoľnenie viazania výdavkov vysokých škôl v roku 1999
1018_1999
k návrhu na organizačný postup prípravy Generálnej dohody na rok 2000
1019_1999
k návrhu na humanitárnu pomoc Tureckej republike pri odstraňovaní následkov zemetrasenia
1020_1999
k návrhu na poskytnutie pomoci pri záchranných prácach obetiam zemetrasenia v Tureckej republike rezortom ministerstva vnútra v spolupráci so Združením kynológov záchranárov Slovenskej republiky
1021_1999
k návrhu zmien a doplnení v Dohode o založení Medzinárodnej investičnej banky a v jej štatúte a návrh na odvolanie súčasného predsedu Predstavenstva Medzinárodnej investičnej banky a vymenovanie nového predsedu Predstavenstva Medzinárodnej investičnej banky