Zoznam uznesení zo dňa 24. 11. 1999

1022_1999
k návrhu Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o spoločnom postupe pri delení majetku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky medzi Českú republiku a Slovenskú republiku a o jeho prechode na Českú republiku a Slovenskú republiku