Zoznam uznesení zo dňa 25. 11. 1999

1023_1999
k návrhu na voľbu prezidenta a viceprezidenta prezídia Fondu národného majetku Slovenskej republiky
1024_1999
k návrhu zloženia Rady vlády Slovenskej republiky pre mimovládne neziskové organizácie
1025_1999
k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 715 z 18. augusta 1999
1026_1999
k návrhu Koncepcie rozvoja bytovej výstavby
1027_1999
k návrhu na pridelenie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre projekty trilaterálnej spolupráce Slovenská republika - Rakúska republika - Maďarská republika
1028_1999
k návrhu na definitívne riešenie zmluvných vzťahov medzi Ministerstvom vnútra SR a Supercom Slovakia, a.s., PROMPt, a.s.
1029_1999
k návrhu na uzavretie Protokolu č. 2 k Európskemu rámcovému dohovoru o cezhraničnej spolupráci medzi územnými celkami alebo orgánmi, týkajúceho sa interteritoriálnej spolupráce
1030_1999
k návrhu Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rakúskej republiky o medzinárodnej preprave osôb nepravidelnou autobusovou dopravou
1031_1999
k návrhu Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a výkonnou mocou Gruzínskej republiky o obchodno-hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci
1032_1999
k návrhu Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Arménskej republiky o obchodno-hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci
1033_1999
k návrhu Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Azerbajdžanskej republiky o obchodno-hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci
1034_1999
k návrhu na odvolanie Ing. Borisa Farkašovského z funkcie prednostu Okresného úradu Košice IV na základe jeho žiadosti a na vymenovanie JUDr. Vladimíra Janočka do tejto funkcie
1035_1999
k návrhu viazania výdavkov rozpočtových kapitol v roku 1999
1036_1999
k návrhu Koncepcie politiky zamestnanosti do roku 2002
1037_1999
k návrhu dodatku č. 4 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac november 1999
1038_1999
k Národnému programu podpory zdravia - zdravie pre všetkých v 21. storočí (aktualizácia)
1039_1999
k návrhu na zrušenie úlohy z Plánu práce vlády SR na rok 1999 a zrušenie tejto úlohy z uznesení vlády SR, ktoré ju ukladali
1040_1999
k návrhu na zrušenie úlohy v Pláne legislatívnych úloh vlády SR na rok 1999
1041_1999
k návrhom na zrušenie neaktuálnych úloh vyplývajúcich pre ministra vnútra z uznesení vlády SR a úlohy z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 1999
1042_1999
k správe o plnení rozpočtu EXIMBANKY SR za 1. polrok 1999
1043_1999
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac december 1999
1044_1999
k návrhu na účasť delegácie Slovenskej republiky na V. konferencii členských štátov Bazilejského dohovoru o riadení pohybu nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní v Bazileji (Švajčiarsko) v dňoch 6. - 10. decembra 1999
1045_1999
k návrhu na riešenie splátky návratnej finančnej výpomoci pre Všeobecnú zdravotnú poisťovňu
1046_1999
k informácii o výsledkoch preskúmania možností zabezpečenia administratívneho spracovania poskytovania preferenčných colných sadzieb a dodržiavania výšky colných kvót prostredníctvom colnej administratívy od 1. 1. 2000
1047_1999
k správe o priebehu a výsledkoch stretnutia predsedov vlád krajín Visegrádskej skupiny v Tatranskej Javorine v dňoch 15. - 16. októbra 1999
1048_1999
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vyslovenie nedôvery členovi vlády SR Milanovi Ftáčnikovi, poverenému riadením Ministerstva školstva SR (tlač 465)