Zoznam uznesení zo dňa 1. 12. 1999

1050_1999
ku Konkretizácii strednodobej koncepcie hospodárskeho a sociálneho rozvoja Slovenskej republiky
1051_1999
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o ochrane a výmene klasifikovaných informácií
1052_1999
k návrhu Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Belgického kráľovstva o leteckej doprave
1053_1999
k návrhu na uzavretie zmeny Protokolu 2 k Dohode o voľnom obchode medzi SR a Estónskou republikou, zmeny Protokolu 3 k Dohode o voľnom obchode medzi SR a Lotyšskou republikou a zmeny Protokolu 4 k Dohode o voľnom obchode medzi SR a Litovskou republikou
1054_1999
k návrhu na organizačno-technické zriadenie Úradu pre verejné obstarávanie
1055_1999
k návrhu programu znižovania energetickej náročnosti a využitia alternatívnych zdrojov energie, vrátane podpory výskumu a vývoja vtejto oblasti
1056_1999
k návrhu na zrušenie "Koncepcie preberania štátnych záruk na rozvojové programy", ktorú schválila vláda SR svojím uznesením č. 281 z 23. apríla 1996 a na zrušenie bodu B.1 a B.2 uznesenia vlády SR č. 353 z 26. mája 1998
1057_1999
k návrhu na prijatie oficiálnej návštevy predsedu vlády Luxemburského veľkovojvodstva Jean Claude Junckera v Slovenskej republike v dňoch 15. a 16. 12. 1999
1058_1999
k dodatku č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac december 1999
1059_1999
k návrhu zásad predkladania návrhov na vymenovanie vojakov ozbrojených síl do prvej generálskej hodnosti a na povýšenie vojakov ozbrojených síl do vyššej generálskej hodnosti
1060_1999
k návrhu na zrušenie úlohy v bode B.8 uznesenia vlády SR č. 671 z 11. 8. 2000
1061_1999
k návrhu na zvýšenie limitu na reprezentačné výdavky a dary pre rozpočtovú kapitolu Ministerstva kultúry SR
1062_1999
k návrhu programu realizácie záverov Londýnskej konferencie o životnom prostredí a zdraví
1063_1999
k návrhu na zmenu termínu úlohy z Harmonogramu úloh vyplývajúcich z pravidelnej Správy Európskej komisie o pripravenosti Slovenskej republiky na členstvo v Európskej únii zo 4. 11. 1998
1064_1999
k návrhu na uvoľnenie finančných prostriedkov z rozpočtovej rezervy vlády SR pre odškodnenie pracovného úrazu, choroby z povolania v zmysle uznesení vlády SR č. 225 z 24. marca 1998 a č. 622 z 29. septembra 1998
1065_1999
k správe o stave premietania zmien územia v dôsledku zmien priebehu štátnej hranice medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou po vodohospodárskych úpravách, vykonaných na hraničných riekach Ipeľ, Slaná a Roňava
1066_1999
k správe o priebehu a záveroch Diplomatickej konferencie na prijatie nového znenia Haagskej dohody o medzinárodnej registrácii primyselných vzorov, ktorá sa konala v Ženeve v dňoch 16. júna - 6. júla 1999
1067_1999
k návrhu Oficiálnej odpovede orgánov SR na Závery predsedu Spoločného zasadnutia výborov CIME/CMIT Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) z júla 1996
1068_1999
k návrhu na zrušenie dočasného ochranného opatrenia vo forme zvýšeného cla vo výške 43,7 % na dovoz bravčového mäsa (HS 0203) k aplikovanému clu na dovoz z tretích krajín, okrem Českej republiky
1069_1999
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 388/1998 Z.z., ktorým sa vydáva colný sadzobník v znení neskorších predpisov
1070_1999
k informácii o príprave riešenia situácie v Priemyselnej banke, a.s. Košice
1071_1999
k návrhu na vyčlenenie finančných prostriedkov na zabezpečenie prechodu do roku 2000 a ich rozpis na pokrytie požiadaviek rezortov