Zoznam uznesení zo dňa 8. 12. 1999

1072_1999
k návrhu na voľbu prezidenta prezídia Fondu národného majetku Slovenskej republiky
1073_1999
k návrhu na voľbu viceprezidenta prezídia Fondu národného majetku Slovenskej republiky
1074_1999
k správe o doterajšom postupe a ďalších krokoch pri audite štátnej správy
1075_1999
k návrhu zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji
1076_1999
k návrhu na zapožičanie štátnych vyznamenaní pri príležitosti 7. výročia vzniku Slovenskej republiky
1077_1999
k návrhu na ratifikáciu Trestnoprávneho dohovoru o korupcii
1078_1999
k správe o priebehu a výsledkoch diplomatickej konferencie týkajúcej sa prijatia textu Druhého protokolu k Haagskemu dohovoru o ochrane kultúrnych hodnôt v prípade ozbrojeného konfliktu a návrh na podpis Druhého protokolu k Haagskemu dohovoru o ochrane kultúrnych hodnôt v prípade ozbrojeného konfliktu
1079_1999
k návrhu koncepcie zosúlaďovania vízovej politiky Slovenskej republiky s vízovou politikou Európskej únie a návrhu harmonogramu vypovedania bezvízových zmlúv
1080_1999
k návrhu Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o výstavbe preložky cesty II/426 a objektov spoločného cestného hraničného priechodu na území Slovenskej republiky a cesty I/70 na území Českej republiky v lokalite Skalica - Sudoměřice
1081_1999
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chilskej republiky o zrušení vízovej povinnosti na účel turistiky
1082_1999
k návrhu na jednostranné zrušenie vízovej povinnosti pre štátnych občanov Austrálskeho zväzu a štátnych občanov Nového Zélandu, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky
1083_1999
k návrhu Charty aktívnej rozvojovej pomoci a spolupráce Slovenskej republiky
1084_1999
k návrhu na voľbu riaditeľa Úradu pre štátnu pomoc
1085_1999
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 220/1996 Z.z. o reklame v znení neskorších predpisov
1086_1999
k správe o výsledkoch rokovaní Ministerstva financií Slovenskej republiky a Ministerstva financií Ruskej federácie uskutočnených dňa 18. 11. 1999
1087_1999
k návrhu na organizačno-technické zriadenie Úradu pre štátnu pomoc
1088_1999
k návrhu koncepcie obnovy budov s dôrazom na obnovu bytového fondu
1089_1999
k návrhu na určenie slovenskej mimovládnej organizácie alebo mimovládnych organizácií, ktorým bude v súlade s podmienkami Medzinárodného fondu na pomoc obetiam nacistickej perzekúcie distribuovaný príspevok 1/4 speňaženého zlata v objeme 394 372,87 USD
1090_1999
k návrhu na zmenu formy udeľovania víz Slovenskej republiky vízovou nálepkou
1091_1999
k správe o priebežnom hodnotení aktivít k Medzinárodnému roku starších ľudí v podmienkach Slovenskej republiky a návrhu na zmenu zloženia Slovenského výboru Medzinárodného roka starších ľudí
1092_1999
k návrhu na ukončenie funkčného obdobia zástupcov štátu v Správnej rade Sociálnej poisťovne a na voľbu zástupcov štátu do Správnej rady Sociálnej poisťovne
1093_1999
k dodatku č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac december 1999
1094_1999
k návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 63/1999 Z.z. o štátnom rozpočte na rok 1999
1095_1999
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 63/1999 Z.z. o štátnom rozpočte na rok 1999
1096_1999
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 220/1996 Z.z. o reklame v znení neskorších predpisov
1097_1999
k návrhu na riešenie kritickej situácie v niektorých kultúrnych inštitúciách
1098_1999
k návrhu účasti delegácie SR vedenej predsedom vlády SR Mikulášom Dzurindom na zasadnutí Európskej rady v Helsinkách v dňoch 9. - 11. decembra 1999
1099_1999
k návrhu na zavedenie množstevného obmedzenia na dovoz cukru (položka colného sadzobníka HS 1701) z Poľskej republiky