Zoznam uznesení zo dňa 16. 12. 1999

1105_1999
k návrhom nariadení vlády SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti technických požiadaviek na strojové zariadenia, spotrebiče plynných palív, výrobky z hľadiska elektromagnetickej kompability, hračky a postupy posudzovania zhody pre elektrické zariadenia, ktoré sa použijú v určitom rozsahu napätia
1106_1999
k návrhu štatútu hlavného vyjednávača pre rokovania o vstupe SR do EÚ a štatútu pracovných skupín pre rokovania o vstupe SR do EÚ
1107_1999
k odpočtu plnenia "Harmonogramu úloh vyplývajúcich z pravidelnej Správy Európskej komisie o pripravenosti Slovenskej republiky na členstvo v Európskej únii zo dňa 4. 11. 1998" - 3. štvrťrok 1999
1108_1999
k správe o plnení štátneho rozpočtu Slovenskej republiky za I. - III. štvrťrok 1999
1109_1999
k návrhu na voľbu sudcov Slovenskej republiky bez časového obmedzenia
1110_1999
k návrhu účinnejších postupov na odstránenie bariér stojacich v ceste ďalšiemu rozvoju malého a stredného podnikania a vyhodnoteniu účinnosti existujúcich foriem financovania a úverovania v oblasti malého a stredného podnikania v spolupráci so záujmovými združeniami a návrh postupov na získanie ďalších zdrojov na financovanie podporných programov rozvoja malého a stredného podnikania od zahraničných finančných inštitúcií
1111_1999
k správe o priebehu realizácie podporných finančných programov pre malé a stredné podnikanie za I. polrok 1999
1112_1999
k návrhu Národného environmentálneho akčného programu Slovenskej republiky II
1113_1999
k správe o procese racionalizácie siete zastupiteľských úradov SR v zahraničí v súlade s uznesením vlády SR č. 220/1999 a návrhu postupu na jej ďalší rozvoj s cieľom jej zosúladenia s aktuálnymi zahranično- politickými a ekonomickými prioritami Slovenskej republiky
1114_1999
k správe o účasti Slovenskej republiky na 22. Svetovom poštovom kongrese v Pekingu, záverečných dokumentoch 22. Svetového poštového kongresu a ich implementácii v podmienkach SR
1115_1999
k návrhu na zmenu bodu B.4 a doplnenie o bod B.5 uznesenia vlády SR č. 84 z 27. januára 1999 k informácii o vývoji situácie pri rokovaniach o zriadení a povolení predajní typu Duty Free Shop na území Slovenskej republiky
1116_1999
k návrhu na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády SR uložených ministrovi hospodárstva SR
1117_1999
k návrhu na zrušenie rozhodnutia prezídia Fondu národného majetku SR o privatizácii majetkovej účasti fondu na podnikaní spoločnosti Zvolenská mliekáreň, a.s. so sídlom vo Zvolene, priamym predajom
1118_1999
k návrhu na zmenu a doplnenie legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky
1119_1999
k návrhu zákona o hnojivách
1120_1999
k návrhu na schválenie Mikropôžičkového programu pre malých podnikateľov
1121_1999
k dodatku č. 3 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac december 1999
1122_1999
k požiadavkám KOZ SR na elimináciu nepriaznivých sociálnych dopadov
1123_1999
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva colný sadzobník na rok 2000
1124_1999
k správe z 15. riadneho zasadnutia Rady colnej únie Slovenskej republiky a Českej republiky uskutočneného 8. 11. 1999 v Bratislave
1125_1999
k zameraniu kontrolnej činnosti Úradu vlády Slovenskej republiky na I. polrok 2000
1126_1999
k návrhu na vymenovanie viceguvernéra Národnej banky Slovenska
1127_1999
k návrhu na použitie časti zostatku finančných prostriedkov z realizácie humanitárnej pomoci obyvateľom Kosova na humanitárnu pomoc pre slovenské gymnázium v Báčskom Petrovci v Juhoslovanskej zväzovej republike
1128_1999
k návrhu na odvolanie Ing. Rozálie Molnárovej z funkcie vedúcej úradu Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR
1129_1999
k návrhu na vymenovanie predsedu Úradu pre verejné obstarávanie
1130_1999
k návrhu na povolenie výnimky podľa § 45 ods. 5 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov pre Konsolidačnú banku Bratislava, štátny peňažný ústav
1131_1999
k návrhu na zmenu prílohy uznesenia vlády SR č. 943 z 3. novembra 1999 k návrhu podpory inštitucionalizovania euroregionálnych aktivít v SR