Informačný servis
Uznesenia vlády Slovenskej republiky.


Hore

Zoznam uznesení zo dňa 12. 1. 2000

0001_2000
k návrhu na schválenie Zmluvy medzi SR a ČR o spoločnom postupe pri delení majetku ČSFR medzi SR a ČR a o jeho prechode na SR a ČR podpísanej v Bratislave dňa 24. 11. 1999
0002_2000
k návrhu na odvolanie a vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva spravodlivosti SR
0003_2000
k návrhu na vymenovanie Ing. Dušana Faktora, CSc. do funkcie štátneho tajomníka Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
0004_2000
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 379/1997 Z.z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností, o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 65/1965 Zb. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (zákon o súkromných bezpečnostných službách)
 0005_2000
k návrhu energetickej politiky SR
0006_2000
k návrhu Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2000
0008_2000
k návrhu na zmeny v zložení Legislatívnej rady vlády SR
0009_2000
k návrhu na zvýšenie účinnosti spoplatnenia užívateľov diaľnic
0011_2000
k návrhu transformácie Štátneho fondu trhovej regulácie na intervenčnú agentúru agropotravinárskeho trhu
0012_2000
k návrhu Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o hraničných priechodoch na spoločných štátnych hraniciach
0013_2000
k návrhu na uzavretie Memoranda o porozumení medzi vládou SR a Radou Európy, týkajúceho sa postavenia Informačnej kancelárie Rady Európy v Bratislave
0014_2000
k návrhu na zmenu Prílohy č. 3 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o údržbe a opravách cestných hraničných mostných objektov a spoločných úsekov ciest na spoločnej štátnej hranici
0015_2000
k návrhu na vyčlenenie vojakov Armády SR na zabezpečenie verejného poriadku počas Európskeho pohára v pretekoch psích záprahov Donovaly 2000
0017_2000
k návrhu na doplnenie štatútu Legislatívnej rady vlády SR
0018_2000
k návrhu rozpočtu nákladov na činnosť Fondu národného majetku SR na rok 2000
0019_2000
k návrhu na použitie majetku Fondu národného majetku SR v roku 2000 podľa § 28 ods. 3 písm. b/ zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov
 0020_2000
k návrhu na zvýšenie základného imania EXIMBANKY SR a dodatku č. 1 stanov EXIMANKY SR
 0021_2000
k aktualizácii a rozpracovaniu zásad štátnej dopravnej politiky SR
0022_2000
ku koncepcii individuálnej ochrany obyvateľstva SR od roku 2000 do roku 2010
0023_2000
k návrhu účasti delegácie Slovenskej republiky na záverečnom stretnutí prvého Mimoriadneho zasadania Konferencie zmluvných strán Dohovoru o biologickej diverzite
0024_2000
k dodatku č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac január 2000
0025_2000
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
0026_2000
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa vydáva Zoznam liečiv a liekov uhrádzaných alebo čiastočne hradených na základe zdravotného poistenia
0027_2000
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa vydáva Zoznam zdravotníckych pomôcok uhrádzaných alebo čiastočne hradených na základe zdravotného poistenia
0028_2000
k návrhu na prechodné použitie štátnych finančných aktív SR na úhradu záväzku SR voči RF