Informačný servis
Uznesenia vlády Slovenskej republiky.


Hore

Zoznam uznesení zo dňa 19. 1. 2000

0029_2000
k návrhu na podpis a ratifikáciu Dohovoru o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov a Dodatkov k tomuto Dohovoru
0030_2000
k správe o návrhu štandardov minimálnej vybavenosti krajských a okresných miest a o metodike posudzovania úrovne štrukturálnej vybavenosti krajských a okresných miest
Súbor PDF 0031_2000
k správe o navrhovaných systémových opatreniach na ochranu pred povodňami a spôsobu financovania následkov spôsobených povodňami - Progam protipovodňovej ochrany SR do roku 2010
0032_2000
k návrhu na ďalšie opatrenia k Protokolu o perzistentných organických látkach
0033_2000
k návrhu na ďalšie opatrenia k Protokolu o ťažkých kovoch
0034_2000
k návrhu poslanca Národnej rady SR Vladimíra Bajana na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 310/1999 Z.z.
0035_2000
k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou, ktorou sa mení Zmluva medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou o malom pohraničnom styku, podpísaná v Zakopanom dňa 6. 12. 1996
0037_2000
k návrhu na odvolanie zástupcu štátu z Predstavenstva Národného úradu práce a na voľbu zástupcu štátu za člena Predstavenstva Národného úradu práce
0038_2000
k návrhu na voľbu sudcov bez časového obmedzenia
0039_2000
k návrhu na zrušenie uznesenia vlády SR č. 476 z 21. júla 1998 k návrhu na prevod správy nehnuteľnosti internátu Stredného odborného učilišťa stavebného, Južná trieda č. 50 v Košiciach v prospech Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
0040_2000
k návrhu na zrušenie úlohy B.25 uznesenia vlády SR č. 378 z 12. 5. 1999 "Projekt dodávok riečnych a námorných lodí z RF do SR s ich úhradou z prostriedkov zadlženosti bývalého ZSSR a RF voči SR"
0041_2000
k dodatku č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac január 2000
0042_2000
k návrhu Vyhodnotenia plnenia Národného programu prípravy SR na členstvo v NATO (NP PRENAME) v roku 1999
0043_2000
k návrhu na zrušenie úlohy č. 3 v mesiaci december Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 1999 a úlohy B.1 uznesenia vlády SR č. 740/1999
0044_2000
k návrhu na vymenovanie člena Hospodárskej rady vlády Slovenskej republiky