Informačný servis
Uznesenia vlády Slovenskej republiky.


Hore

Zoznam uznesení zo dňa 26. 1. 2000

0047_2000
k návrhu Plánu práce vlády Slovenskej republiky na rok 2000
0048_2000
k návrhu na uzavretie Dohody o nezákonnom obchodovaní po mori, ktorou sa vykonáva článok 17 Dohovoru OSN proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropnými látkami
0050_2000
k návrhu skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 207/1995 Z.z. o civilnej službe a o zmene a doplnení zákona SNR č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR v znení neskorších predpisov, zákona SNR č. 83/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov SR pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona NR SR č. 387/1996 Z.z.
0051_2000
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení neskorších predpisov
0052_2000
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 188/1994 Z.z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení zákona č. 240/1998 Z.z. o poľnohospodárstve a o zmene a doplnení ďalších zákonov
0053_2000
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 7/2000 Z.z., ktorým sa vydáva Zoznam liečiv a liekov uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia
0055_2000
k návrhu na vydanie štátnych dlhopisov na účely reštrukturalizácie bánk
0056_2000
k správe o spôsobe a časovom postupe vyplácania dlhopisov občanom Slovenskej republiky v zmysle platného zákona
0057_2000
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac február 2000
0059_2000
k návrhu na vyplatenie mimoriadnej odmeny vo výške tarifného platu zamestnancom školstva - "13. plat"
0060_2000
k správe o plnení úloh zahraničnej politiky SR za rok 1999 a zameraniu zahraničnej politiky SR na rok 2000
0062_2000
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Štátu Izrael o spolupráci v oblasti poľnohospodárstva