Informačný servis
Uznesenia vlády Slovenskej republiky.


Hore

Zoznam uznesení zo dňa 9. 2. 2000

0076_2000
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 222/1996 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
0077_2000
k informácii o stave prác na príprave finančných memoránd PHARE na rok 2000
0078_2000
k návrhu na zabezpečenie spolupráce SR s Komisiou OSN pre prevenciu kriminality a trestnú justíciu a inými medzinárodnými subjektami prevencie
0081_2000
k návrhu všeobecnej pozície Slovenskej republiky k rokovaniam o vstupe do Európskej únie
0082_2000
k návrhu na vymenovanie Dušana Faktora, štátneho tajomníka Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, za člena Úverového a záručného výboru vlády SR a odvolanie Františka Kureja z funkcie člena Úverového a záručného výboru vlády SR
0083_2000
k dodatku č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac február 2000
0084_2000
k projektu výstavby elektrárne Shen Tou, Čínska ľudová republika