Informačný servis
Uznesenia vlády Slovenskej republiky.


Hore

Zoznam uznesení zo dňa 16. 2. 2000

0086_2000
k návrhu poslanca Národnej rady SR Roberta Fica na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov a zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov
0087_2000
k návrhu legislatívneho zámeru novej právnej úpravy na úseku požiarnej ochrany
0088_2000
k návrhu opatrení na zabezpečenie plnenia úloh z uznesenia Národnej rady SR č. 653/1999
0089_2000
k návrhu koncepcie komplexnej úpravy v oblasti stavebného práva
0090_2000
k návrhu štatútu Rady vlády SR pre masmédiá
0091_2000
k návrhu na zmenu funkcie splnomocnenca vlády SR pre vodohospodárske otázky na hraničných vodách s Poľskou republikou
0092_2000
k návrhu na odvolanie zástupcov štátu z Dozornej rady Národného úradu práce a na voľbu zástupcov štátu do Dozornej rady Národného úradu práce
0093_2000
k návrhu aktualizácie koncepcie privatizácie bánk s majetkovou účasťou Fondu národného majetku Slovenskej republiky
0094_2000
k návrhu na použitie prostriedkov štátneho rozpočtu získaných v súlade so zákonom SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov
0095_2000
k návrhu na vydanie rozhodnutia, že uskutočnenie stavby Nová výrobná hala BRANSON Nové Mesto nad Váhom je vo verejnom záujme
0096_2000
k návrhu na vyslovenie súhlasu vlády SR s textom dohody o zmieri medzi vládou SR a Ing. Františkom Gauliederom vo veci sťažnosti pred Európskym súdom pre ľudské práva
0097_2000
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády SR č. 7/2000 Z.z., ktorým sa vydáva Zoznam liečiv a liekov uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia v znení nariadenia vlády SR č. 29/2000 Z.z.
0098_2000
k návrhu na vymenovanie Juraja Sipka na pozíciu asistenta výkonného riaditeľa Medzinárodného menového fondu vo Washingtone