Informačný servis
Uznesenia vlády Slovenskej republiky.


Hore

Zoznam uznesení zo dňa 23. 2. 2000

0099_2000
k strednodobým prioritám hospodárskej politiky Slovenska (joint assessment - návrh)
0100_2000
k analýze súčasného stavu nezamestnanosti a možnosti jej riešenia
0101_2000
k nezamestnanosti v ekonomike SR a opatreniam na jej znižovanie
0102_2000
k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 1086 zo dňa 8. 12. 1999 k správe o výsledkoch rokovaní Ministerstva financií Slovenskej republiky a Ministerstva financií Ruskej federácie uskutočnených dňa 18. 11. 1999
0103_2000
k návrhu na zmenu predsedov slovenskej časti zmiešanej komisie pre záležitosti menšín, pre otázky hospodárskej spolupráce a pre dopravu, spoje a ich infraštruktúru, vytvorených v zmysle Protokolu medzi Ministerstvom zahraničných vecí SR a Ministerstvom zahraničných vecí MR z 24. novembra 1998
0104_2000
k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac marec 2000
0105_2000
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 145/1997 Z.z. o vrátení časti zaplatenej spotrebnej dane z motorovej nafty v znení nariadenia vlády SR č. 328/1999 Z.z.
0106_2000
k sociálno-ekonomickej analýze a perspektívam rozvoja Prešovského kraja