Informačný servis
Uznesenia vlády Slovenskej republiky.


Hore

Zoznam uznesení zo dňa 8. 3. 2000

0122_2000
k návrhu legislatívneho zámeru návrhu zákona o ochrane genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo
0123_2000
ku koncepcii regulácie prirodzených monopolov
0124_2000
k správe o bezpečnostnej situácii v SR za rok 1999
0125_2000
k návrhu na voľbu sudcov na štvorročné volebné obdobie
0126_2000
k návrhu organizačného zabezpečenia tvorby štátnej mediálnej politiky SR
0127_2000
k návrhu účasti delegácie SR na 11. zasadnutí Konferencie členských krajín Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín
0128_2000
k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 84 z 27. 1. 1999 k informácii o vývoji situácie pri rokovaniach o zriadení a povolení predajní typu Duty Free Shop na území SR v znení uznesenia vlády SR č. 1115 zo 16. 12. 1999
0129_2000
k správe z kontroly plnenia úloh z uznesení vlády SR, splatných v III. štvrťroku 1999, so zameraním na kontrolu splácania úverov, na ktoré poskytla vláda SR záruky
0130_2000
k dodatku č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac marec 2000
0131_2000
k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 96 zo 16. 2. 2000 k návrhu na vyslovenie súhlasu vlády SR s textom dohody o zmieri medzi vládou SR a Ing. Františkom Gauliederom vo veci sťažnosti pred Európskym súdom pre ľudské práva
0132_2000
k návrhu na povolenie výnimky podľa § 45 ods. 5 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov pre Slovenský plynárenský priemysel, štátny podnik so sídlom Bratislava