Informačný servis
Uznesenia vlády Slovenskej republiky.


Hore

Zoznam uznesení zo dňa 15. 3. 2000

0134_2000
ku Generálnej dohode na rok 2000
0135_2000
k návrhu zákona o telekomunikáciách
0136_2000
k projektu agentúry pre prácu s postúpenými pohľadávkami - Slovenská konsolidačná, a.s.
0137_2000
k návrhu Programu podpory postupného vylúčenia spotreby látok, poškodzujúcich ozónovú vrstvu
0138_2000
k návrhu účasti delegácie SR na Diplomatickej konferencii na prijatie Zmluvy o patentovom práve v Ženeve v dňoch 11. 5. - 2. 6. 2000
0139_2000
k návrhu na prevzatie štátnej záruky za úver pre Železnice SR poskytnutý DePfa Investment Bank Limited a Citibank Slovakia, a.s. podľa predloženej dokumentácie za účelom refinancovania záväzkov Železníc SR z minulých období
0140_2000
k návrhu na vypovedanie bezvízových dohôd s Bieloruskou republikou, Kubánskou republikou, Ruskou federáciou a Ukrajinou
0141_2000
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných v Slovenskej republike a Maďarskej republike
0142_2000
k návrhu na prepožičanie štátneho vyznamenania Rad Bieleho dvojkríža III. triedy
0143_2000
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 73/1992 Zb. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov v znení neskorších predpisov
0144_2000
k návrhu opatrení na zabezpečenie plnenia úloh z uznesenia Národnej rady SR č. 726/2000