Informačný servis
Uznesenia vlády Slovenskej republiky.


Hore

Zoznam uznesení zo dňa 22. 3. 2000

0153_2000
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
0154_2000
k návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa Zákonník práce
0155_2000
k návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon NR SR č. 310/1993 Z.z. o spotrebnej dani z piva v znení neskorších predpisov
0156_2000
k návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon NR SR č. 309/1993 Z.z. o spotrebnej dani z vína v znení neskorších predpisov
0157_2000
k návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon NR SR č. 312/1993 Z.z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov
0158_2000
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností v znení neskorších predpisov
0159_2000
k návrhu zákna, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 316/1993 Z.z. o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív v znení neskorších predpisov
0160_2000
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 229/1995 Z.z. o spotrebnej dani z liehu v znení neskorších predpisov
0161_2000
k návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon NR SR č. 289/1995 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
0162_2000
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov
0163_2000
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 180/1996 Z.z. Colný zákon v znení neskorších predpisov
0164_2000
k návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov
0165_2000
k návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon NR SR č. 273/1994 Z.z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov a dopĺňa zákon č. 280/1997 Z.z. o Spoločnej zdravotnej poisťovni
0166_2000
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 387/1996 Z.z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov
0167_2000
k návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon NR SR č. 274/1994 Z.z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov
0168_2000
k správe o činnosti súkromných bezpečnostných služieb za rok 1999
0169_2000
k návrhu na predkladanie a zverejňovanie informatívnych materiálov na rokovanie vlády elektronickou formou
0170_2000
k dodatku č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac marec 2000
0171_2000
k Národnému programu pre prijatie acquis communautaire 2000
0172_2000
k návrhu negociačnej pozície Slovenskej republiky v kapitole Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika
0173_2000
k návrhu negociačnej pozície Slovenskej republiky v kapitole Vonkajšie vzťahy
0174_2000
k návrhu negociačnej pozície Slovenskej republiky v kapitole Hospodárska súťaž
0175_2000
k návrhu negociačnej pozície Slovenskej republiky v kapitole Malé a stredné podnikanie
0176_2000
k návrhu negociačnej pozície Slovenskej republiky v kapitole Vzdelávanie, odborná príprava a mládež
0177_2000
k návrhu negociačnej pozície Slovenskej republiky v kapitole Veda a výskum
0178_2000
k návrhu negociačnej pozície Slovenskej republiky v kapitole Kultúra a audiovizuálna politika
0179_2000
k návrhu negociačnej pozície Slovenskej republiky v kapitole Štatistika
0180_2000
k návrhu účasti delegácie SR na zasadaní Spoločného výboru SR‚- OECD (Liaison Committee)
0181_2000
k návrhu rozpočtu Fondu detí a mládeže na rok 2000
0182_2000
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou SR a vládou Poľskej republiky o kultúrnej, vzdelávacej a vedeckej spolupráci
0183_2000
k návrhu na prevzatie štátnej záruky za DMD FIN, a.s. Trenčín za akontáciu vo výške 11 548 000 USD z kontraktu ARV 006 zo dňa 5. 5. 1999 na 43 ks VT-72B, v prospech Tatra banky, a.s. Bratislava
0184_2000
k návrhu žiadosti o poistenie vývozného odberateľského úveru a pripoistenie výrobného rizika - vývoz do Indonézie