Informačný servis
Uznesenia vlády Slovenskej republiky.


Hore

Zoznam uznesení zo dňa 29. 3. 2000

0185_2000
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Občiansky zákonník a Obchodný zákonník
0186_2000
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 38/1993 Z.z. o organizácii Ústavného súdu SR, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov
0187_2000
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 387/1996 Z.z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov a dopĺňa zákon č. 372/1999 Z.z. o štátnom rozpočte na rok 2000
0188_2000
k návrhu poslanca Národnej rady SR Vladimíra Palka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže SR a Železničnej polície v znení neskorších predpisov
0189_2000
k návrhu poslanca Národnej rady SR Petra Muránskeho na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 168/1996 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a zákon NR SR č. 87/1994 Z.z. o cestnej dani v znení neskorších predpisov
0190_2000
k návrhu zákona o zaobchádzaní s prekurzormi omamných látok a psychotropných látok a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
0191_2000
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 383/1997 Z.z. Autorský zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Colný zákon v znení neskorších predpisov a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 283/1997 Z.z. o kolektívnej správe práv podľa autorského zákona a o zmene a doplnení niektorých zákonov
0192_2000
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Macedónskej republiky o odovzdávaní a prijímaní vlastných štátnych občanov, ktorých vstup alebo pobyt na území druhého štátu je protiprávny
0193_2000
k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Moldavskou republikou o zabránení dvojitého zdanenia a predchádzaní daňovému úniku vzťahujúcej sa na dane z príjmov a z majetku
0194_2000
k správe o rozpracovaní Akčného programu Medzinárodnej konferencie OSN o populácii a rozvoji (Káhira 1994) a Kľúčových opatrení pre ďalšiu implementáciu Akčného programu Káhirskej konferencie prijatých 21. Osobitným zasadnutím Valného zhromaždenia OSN v dňoch 30. 6. - 2. 7. 1999 v New Yorku
0195_2000
k návrhu postupu na zriadenie zastupiteľského úradu SR v Rige s pôsobnosťou pre Lotyšskú republiku, Estónsku republiku a Litovskú republiku
0196_2000
k návrhu mechanizmu na čiastočnú alebo úplnú úhradu daňových nedoplatkov dlhopismi Fondu národného majetku SR
0197_2000
k návrhu riešenia súčasného deficitu vína v SR
0198_2000
k návrhu na zmenu zástupcov splnomocnencov vlády SR pre vodohospodárske otázky na hraničných vodách s Maďarskou republikou a Ukrajinou a na vymenovanie členov do Slovensko-maďarskej komisie pre hraničné vody
0199_2000
k návrhu účasti delegácie SR na 10. Kongrese OSN o prevencii kriminality a zaobchádzaní s páchateľmi (Viedeň, 10. - 17. 4. 2000)
0200_2000
k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 400 z 9. 6. 1998 v časti B k návrhu Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Iránskej islamskej republiky o leteckých dopravných službách
0201_2000
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o cezhraničnej spolupráci
0202_2000
k správe o výsledkoch činnosti Úradu jadrového dozoru SR a bezpečnosti jadrových zariadení v SR za rok 1999
0203_2000
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac apríl 2000
0204_2000
k návrhu na ďalší postup prípravy SR na členstvo v NATO vo vojenskej a obrannej oblasti
0205_2000
k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 363 z 26. 5. 1998 k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o sociálnom zabezpečení
0206_2000
k návrhu na odvolanie štátneho tajomníka Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
0207_2000
k návrhu na zmenu vo funkcii štátneho tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva SR
0208_2000
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o spolupráci a vzájomnej pomoci pri mimoriadnych udalostiach
0209_2000
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o spolupráci v boji proti organizovanej trestnej činnosti
0210_2000
k návrhu na prevzatie štátnej záruky za úvery Slovenským elektrárňam a.s. Bratislava, ktoré budú použité v roku 2000