Informačný servis
Uznesenia vlády Slovenskej republiky.


Hore

Zoznam uznesení zo dňa 5. 4. 2000

0211_2000
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona o prostriedkoch verejných informácií
0212_2000
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 153/1993 Z.z. o Štátnom fonde cestného hospodárstva v znení neskorších predpisov
0213_2000
k návrhu na prevzatie štátnej záruky za úver pre Železnice SR poskytnutého European Investment Bank podľa predloženej dokumentácie za účelom financovania investičných záväzkov Železníc SR z minulých období vo výške 20 mil. EUR
0214_2000
k návrhu účasti delegácie Slovenskej republiky na 58. zasadnutí Dunajskej komisie, ktoré sa uskutoční 10. - 14. apríla 2000 v Budapešti
0215_2000
k správe o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy podpredsedu vlády SR Ľ. Fogaša v Českej republike v dňoch 17. - 18. februára 2000
0216_2000
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o spolupráci v oblasti legislatívy a harmonizácie právnych poriadkov s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie
0217_2000
k dodatku č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac apríl 2000
0218_2000
k správe o plnení Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2000 za obdobie od 1. januára do 31. marca 2000
0219_2000
k správe o činnosti Centrálnej prekladateľskej jednotky a návrh ďalšieho financovania prekladov v rokoch 2000 - 2003
0220_2000
k návrhu na prijatie oficiálnej návštevy predsedu vlády Španielskeho kráľovstva José Maríu Aznara v Slovenskej republike v dňoch 10. - 11. 4. 2000
0221_2000
k správe o súčasnom stave prípravy systému štátnej pokladnice a návrh ďalšieho postupu jej budovania
0222_2000
k návrhu na použitie prostriedkov štátneho rozpočtu, uvedených v zákone NR SR o štátnom rozpočte na rok 2000 v kapitole Všeobecná pokladničná správa -  Rezerva na projekty riešenia problémov rómskej komunity a Sociálne a kultúrne potreby rómskej komunity - I. časť
0223_2000
k správe o priebehu realizácie podporných finančných programov pre malé a stredné podnikanie za II. polrok 1999
0224_2000
k návrhu na zmenu štatútu splnomocnenca na ochranu osobných údajov v informačných systémoch
0225_2000
k Projektom na kultúrne aktivity - rok 2000
0226_2000
k Súhrnnej správe o realizácii úloh Národného programu boja proti drogám za rok 1999 a aktualizácii na rok 2000
0227_2000
k návrhu na uvoľnenie finančných prostriedkov vo výške 137 009 000 Sk zo Všeobecnej pokladničnej správy z výnosov lotérií a iných podobných hier účelovo určených pre zdravotníctvo na rok 2000
0228_2000
k návrhu na organizovanie ústredných osláv pri príležitosti 55. výročia ukončenia II. svetovej vojny a Dňa víťazstva nad fašizmom a ich organizačného a finančného zabezpečenia, konaných v hlavnom meste SR v Bratislave