Informačný servis
Uznesenia vlády Slovenskej republiky.


Hore

Zoznam uznesení zo dňa 12. 4. 2000

0231_2000
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o zriadení Katolíckej univerzity v Ružomberku
0232_2000
k návrhu poslanca Národnej rady SR Romana Kováča na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 274/1994 Z.z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov
0233_2000
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
0234_2000
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch a mení zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
0235_2000
k dodatku č. 2 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac apríl 2000
0236_2000
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
0237_2000
k návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov
0238_2000
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 7/2000 Z.z., ktorým sa vydáva Zoznam liečiv a liekov uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia v znení neskorších predpisov
0239_2000
k návrhu nariadenia vlády SR o programoch rozvoja bývania
0240_2000
k správe o doterajšom postupe vlády SR pri tvorbe a realizácii regionálnej politiky a pripravenosti Slovenska na využívanie podporných fondov EÚ
0241_2000
k návrhu na prístup Slovenskej republiky k Dohode o ochrane africko- euroázijských druhov vodného sťahovavého vtáctva
0242_2000
k návrhu obsahového a organizačného zabezpečenia vypracovania Národného plánu regionálneho rozvoja SR
0243_2000
k informácii o prideľovaní a použití finančných prostriedkov zo Štátneho fondu životného prostredia v roku 1999
0244_2000
k návrhu štatútu Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR
0245_2000
k návrhu Zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme v železničnej osobnej doprave na rok 2000 medzi Slovenskou republikou zastúpenou Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR a Železnicami SR
0246_2000
k návrhu opatrení na riešenie nezamestnanosti v Slovenskej republike
0247_2000
k stanovisku vlády Slovenskej republiky k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vyslovenie nedôvery predsedovi vlády SR Mikulášovi Dzurindovi
0248_2000
k návrhu na prijatie oficiálnej návštevy predsedu vlády Estónskej republiky Marta Laara v Slovenskej republike v dňoch 19. - 20. 4. 2000