Informačný servis
Uznesenia vlády Slovenskej republiky.


Hore

Zoznam uznesení zo dňa 19. 4. 2000

0249_2000
k návrhu poslanca Národnej rady SR V. Palka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov a zákon č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a o ostatných hromadných informačných prostriedkoch v znení neskorších predpisov
0250_2000
k návrhu poslankyne Národnej rady SR Evy Rusnákovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov
0251_2000
k návrhu poslankyne Národnej rady SR Evy Slavkovskej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 200/1997 Z.z. o Študentskom pôžičkovom fonde
0252_2000
k návrhu účasti delegácie Slovenskej republiky na 53. Svetovom zdravotníckom zhromaždení
0253_2000
k návrhu kompenzácie majetkovej ujmy Fondu národného majetku SR a Konsolidačnej banky, š.p.ú. Bratislava vzniknutej z titulu delenia majetku bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
0254_2000
k návrhu na riešenie problematiky výstavby Krivojrožského ťažobného a úpravárenského kombinátu (KŤUK) v Dolinskej na Ukrajine
0255_2000
k návrhu na zabezpečenie rozpočtových prostriedkov na realizáciu NP PRENAME
0256_2000
k návrhu na zapožičanie štátneho vyznamenania Rad Bieleho dvojkríža III. triedy predsedovi dozornej rady Volkswagen Slovakia, a.s. Folkerovi Weissgerberovi
0257_2000
k návrhu dostavby alebo nedostavby 3. a 4. bloku Jadrovej elektrárne Mochovce
0258_2000
k návrhu na zmenu doby platnosti obchodných dohôd medzi vládou Slovenskej republiky a vládami Libanonskej republiky, Irackej republiky a Jordánskeho hašimovského kráľovstva
0259_2000
k správe z kontroly plnenia úloh z uznesení vlády SR, splatných v IV. štvrťroku 1999, s osobitným zameraním na výkon štátneho dozoru vybranými ministerstvami
0260_2000
ku koncepcii ďalšieho rozvoja katastra nehnuteľností
0261_2000
k dodatku č. 3 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac apríl 2000
0262_2000
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 80/1997 Z.z. o Exportno-importnej banke SR v znení zákona č. 336/1998 Z.z.
0263_2000
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 283/1995 Z.z. o utečencoch
0264_2000
k návrhu na vydanie rozhodnutia, ktorým sa mení rozhodnutie Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR o schválení privatizačného projektu podniku Slovnaft, štátny podnik so sídlom Bratislava
0265_2000
k návrhu na vydanie rozhodnutia, ktorým sa mení rozhodnutie Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR o schválení privatizačného projektu podniku Benzinol, štátny podnik so sídlom Bratislava
0266_2000
k návrhu na zrušenie množstevnej kvóty na dovoz cukru (HS 1701) pôvodom z Poľskej republiky a zavedenie ochranného opatrenia vo forme zrušenia preferenčného cla a zavedenia zmluvného cla
0267_2000
k návrhu organizačného zabezpečenia riešenia krízového stavu v Slovenskej televízii