Informačný servis
Uznesenia vlády Slovenskej republiky.


Hore

Zoznam uznesení zo dňa 3. 5. 2000

0281_2000
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých ďalších zákonov v oblasti sociálneho zabezpečenia
0282_2000
k návrhu Koncepcie rozvoja poisťovníctva v SR
0285_2000
k súhrnnej správe o realizácii Medzinárodného roka starších ľudí
0286_2000
k správe o účasti SR na programoch Európskej únie v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže Sokrates, Leonardo da Vinci a Mládež pre Európu III v roku 1999
0287_2000
k návrhu Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Iránskej islamskej republiky o medzinárodnej cestnej doprave
0288_2000
k návrhu na prijatie oficiálnej delegácie Malty vedenej predsedom vlády Malty Edwardom Fenech-Adamim v Slovenskej republike v dňoch 16. a 17. 5. 2000
0290_2000
k návrhu na odvolanie a vymenovanie členov Rady banky a Dozornej rady Exportno-importnej banky SR
0291_2000
k účtovnej závierke k 31. 12. 1999, návrhu rozdelenia hospodárskeho výsledku za rok 1999 a návrhu rozpočtu Slovenského pozemkového fondu na rok 2000
0292_2000
k návrhu opatrení na vykonávanie predsedníckej funkcie SR v Stálej medzinárodnej komisii na skúšanie ručných palných zbraní CIP v období 2000 - 2002
0293_2000
k dodatku č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac máj 2000
PDF dokuemtn0294_2000
k návrhu Rozpracovanej stratégie vlády SR na riešenie problémov rómskej národnostnej menšiny do súboru konkrétnych opatrení na rok 2000 - II etapa
0295_2000
k návrhu stavu a perspektív súdnictva
0296_2000
k návrhu na zrušenie uznesenia vlády SR č. 676 z 11. 8. 1999 k návrhu harmonogramu zahraničných pracovných ciest ústavných činiteľov SR a návštev zahraničných ústavných činiteľov v SR na obdobie august 1999 - marec 2000