Informačný servis
Uznesenia vlády Slovenskej republiky.


Hore

Zoznam uznesení zo dňa 10. 5. 2000

0297_2000
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov
0298_2000
k návrhu na poverenie alternátov na uvedenie alebo odôvodnenie materiálov vlády v Národnej rade SR
0299_2000
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou osobitnej administratívnej oblasti Hongkong Čínskej ľudovej republiky o zrušení vízovej povinnosti
0300_2000
k správe o výsledku posúdenia dvojstrannej zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Egyptskou arabskou republikou
0301_2000
k opatreniam na podporu významných zahraničných investícií
0302_2000
k návrhu na vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
0305_2000
k návrhu na použitie prostriedkov štátneho rozpočtu získaných v súlade so zákonom SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov
0306_2000
k návrhu na zmenu členov Rady vlády SR pre verejnú správu
0307_2000
k správe o Projekte pomoci asociovaným krajinám pri budovaní inštitúcií pre prijatie a uplatňovanie acquis communautaire  - twinning
0308_2000
k návrhu na prijatie oficiálnej delegácie vedenej predsedom Rady ministrov Poľskej republiky Jerzy Buzekom v Slovenskej republike 31. 5. a 1. 6. 2000
0309_2000
k dodatku č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac máj 2000
0310_2000
k návrhu na cestu oficiálnej delegácie vedenej predsedom vlády SR Mikulášom Dzurindom do Litovskej republiky 17. a 18. 5. 2000
0311_2000
k návrhu na vymenovanie Doc. Ing. Petra Marčičiaka, CSc. na pozíciu člena vedenia Medzinárodnej banky pre hospodársku spoluprácu v Moskve
0312_2000
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Malty o spolupráci v boji proti organizovanej trestnej činnosti
0313_2000
k návrhu na zloženie delegácie SR na Slovensko-americký ekonomický okrúhly stôl
0314_2000
k návrhu na rokovanie o dokumente Súhrn investičných stimulov pre spoločnosť Plastic Omnium, S.A., Francúzsko
0315_2000
k návrhu na riešenie aktuálnych problémov hlavného mesta SR Bratislavy
0316_2000
k návrhu na likvidáciu raketového kompletu SS-23 (9K714 OKA)