Informačný servis
Uznesenia vlády Slovenskej republiky.


Hore

Zoznam uznesení zo dňa 17. 5. 2000

0317_2000
k návrhu zákona o burze cenných papierov
0318_2000
k návrhu zákona o Úrade pre finančný trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov
0319_2000
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov
0320_2000
k návrhu zákona o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
0321_2000
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády SR č. 373/1999 Z.z., ktorým sa vydáva colný sadzobník
0322_2000
k návrhu nariadenia vlády SR o rozdelení niektorých obcí, o zmene názvu niektorých obcí a o zmene a doplnení nariadenia vlády SR č. 258/1996 Z.z., ktorým sa vydáva Zoznam obcí a vojenských obvodov tvoriacich jednotlivé okresy v znení neskorších predpisov
0325_2000
k návrhu na zmeny v zložení Legislatívnej rady vlády SR
0326_2000
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností
0327_2000
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o cezhraničnej spolupráci
0328_2000
k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o poskytovaní a úhrade zdravotnej starostlivosti
0329_2000
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o spolupráci v oblasti kultúry, školstva a vedy
0330_2000
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 387/1996 Z.z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov
0331_2000
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 279/1993 Z.z. o školských zariadeniach v znení zákona Národnej rady SR č. 222/1996 Z.z.
0332_2000
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov a zákon NR SR č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov
0333_2000
k návrhu poslanca Národnej rady SR Pála Farkasa na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov
0334_2000
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 67/1996 Z.z., ktorým sa vydáva zoznam bezpečných tretích krajín a bezpečných krajín pôvodu
0335_2000
k návrhu druhej etapy predprivatizačnej reštrukturalizácie vybraných bánk
0337_2000
k návrhu negociačnej pozície Slovenskej republiky v kapitole Priemyselná politika
0338_2000
k návrhu negociačnej pozície Slovenskej republiky v kapitole Ochrana spotrebiteľa a zdravia
0339_2000
k návrhu negociačnej pozície Slovenskej republiky v kapitole Sociálna politika a zamestnanosť
0340_2000
k návrhu negociačnej pozície Slovenskej republiky v kapitole Rybné hospodárstvo
0341_2000
k návrhu negociačnej pozície Slovenskej republiky v kapitole Colná únia
0342_2000
k návrhu účasti delegácie SR na Diplomatickej konferencii k Európskej dohode týkajúcej sa medzinárodnej prepravy nebezpečných tovarov po vnútrozemských vodných cestách, ktorá sa bude konať 22. až 26. 5. 2000 v Ženeve
0343_2000
k návrhu účasti delegácie Slovenskej republiky na 15. zasadnutí Zhromaždenia zmluvných strán Medzinárodnej organizácie mobilných satelitných komunikácií (IMSO)
0344_2000
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 134/1994 Z.z. o vydávaní a použití investičných kupónov v znení neskorších predpisov
0345_2000
k dodatku č. 3 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac máj 2000
0346_2000
k rozhodujúcim problémovým okruhom spracovania návrhu štátneho rozpočtu na rok 2001
0347_2000
k návrhu na uskutočnenie oficiálnej návštevy delegácie vlády Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády Slovenskej republiky Mikulášom Dzurindom v Českej republike 20. až 23. 5. 2000