Informačný servis
Uznesenia vlády Slovenskej republiky.


Hore

Zoznam uznesení zo dňa 24. 5. 2000

0348_2000
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 240/1998 Z.z. o poľnohospodárstve a o zmene a doplnení ďalších zákonov
0349_2000
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády SR č. 152/1996 Z.z. o základných sadzbách odvodov za odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu
0350_2000
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 1/1994 Z.z. o sadzbách odvodov za vyňatie lesných pozemkov z lesného pôdneho fondu
0351_2000
k návrhu zákona o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov
0352_2000
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov
0353_2000
ku koncepcii reštrukturalizácie a transformácie plynárenstva SR
0354_2000
k návrhu na vydanie rozhodnutia, že stavba "Rozšírenie výroby a súčiastkovej základne Whirlpool Slovakia a.s. v Poprade" je významnou investíciou, ktorej uskutočnenie je vo verejnom záujme
0355_2000
k návrhu koncepcie štátnej bytovej politiky do roku 2005 s výhľadom do roku 2010
0356_2000
k správe o zahraničnom obchode SR v roku 1999, predpoklad na rok 2000 so zameraním na podporu exportu
0357_2000
k návrhu na riešenie kritickej situácie vo finančnom zabezpečení zákonom garantovaných potrieb cirkví a náboženských spoločností v roku 2000
0358_2000
k návrhu Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o medzinárodnej cestnej doprave
0359_2000
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Uzbeckej republiky o zabránení dvojitého zdanenia a predchádzaní daňovému úniku vzťahujúcej sa na dane z príjmov a z majetku
0360_2000
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou SR a vládou Fínskej republiky o vzájomnej pomoci v colných otázkach
0361_2000
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Estónskej republiky o vzájomnej pomoci colných orgánov
0362_2000
k návrhu na uzavretie Dohody o spolupráci medzi vládou Slovenskej republiky na jednej strane a Francúzskym spoločenstvom Belgicka a vládou Valónska na druhej strane
0363_2000
k návrhu na uzavretie Opčného protokolu k Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien
0364_2000
k návrhu opatrení na zabezpečenie druhej pravidelnej návštevy Európskeho výboru na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania v Slovenskej republike v roku 2000
0365_2000
k návrhu na uskutočnenie oficiálnej návštevy delegácie vlády Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády Mikulášom Dzurindom v Bulharskej republike 14. a 15. 6. 2000
0366_2000
k návrhu na uskutočnenie oficiálnej návštevy delegácie vlády SR vedenej predsedom vlády Mikulášom Dzurindom v Chorvátskej republike 30. 6. 2000
0367_2000
k návrhu účasti delegácie SR na 23. Osobitnom zasadnutí Valného zhromaždenia OSN v New Yorku 5. až 9. 6. 2000 "Ženy 2000: rovnoprávnosť pohlaví, rozvoj a mier pre 21. storočie"
0368_2000
k návrhu účasti delegácie SR na 24. Osobitnom zasadnutí Valného zhromaždenia OSN o implementácii výsledkov Svetového summitu o sociálnom rozvoji
0369_2000
k návrhu účasti delegácie SR na 6. osobitnom zasadnutí Riadiacej rady Programu OSN pre životné prostredie (UNEP)
0370_2000
k správe o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy predsedu vlády Španielskeho kráľovstva José Maríu Aznara v Slovenskej republike 10. a 11. apríla 2000
0371_2000
k návrhu na zriadenie Komisie pre výskum a mierové využívanie vesmíru pri Rade vlády SR pre vedu a techniku
0372_2000
k návrhu personálnych zmien v Rade vlády SR pre informatiku
0373_2000
k návrhu na zmenu gestorstva v bode B.14 uznesenia vlády SR č. 821 z 27. 9. 1999 prijatého k stratégii vlády SR na riešenie problémov rómskej národnostnej menšiny a súboru opatrení na jej realizáciu - I. etapa
0374_2000
k návrhu na uvoľnenie sumy 5 mil. Sk z rezervy vlády SR pre rok 2000 na zakúpenie 2 vozidiel pre ústavných činiteľov Najvyššieho kontrolného úradu SR
0376_2000
k dodatku č. 4 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac máj 2000
0377_2000
k návrhu Informačného centra európskej integrácie OBIPO ÚV SR, druhá realizačná fáza - finančný rozpočet
0378_2000
k návrhu na uvoľnenie finančných prostriedkov vo výške 150 mil. Sk z kapitoly Všeobecná pokladničná správa na úhradu záväzkov Ministerstva vnútra SR spoločnosti Telenor Slovakia, s.r.o.
0379_2000
k úprave štatútu splnomocnenca vlády SR pre reformu verejnej správy
0380_2000
k návrhu na povolenie výnimky podľa § 45 ods. 5 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov pre Slovenskú poštu, štátny podnik so sídlom v Banskej Bystrici
0383_2000
k návrhu na prevzatie štátnej záruky za úvery Slovenským elektrárňam a.s., ktoré budú použité v roku 2000